ՇՊՀ ՆՈՐԿԵՆՏ ծրագրի շրջանակներում անհատ խորհրդատուների ընտրության մրցույթի հայտարարություն

«Շիրակի պետական համալսարանի հզորացման և կրթական ծառայությունների բազմազանեցման միջոցով տարածաշրջանային համաչափ զարգացման ապահովում» ծրագրի շրջանակներում ՇՊՀ-ում հեռաուսուցման գծով նախատեսվող դասընթացի գործնական և լաբորատոր պարապմունքների բովանդակության մշակման համար անհատ-խորհրդատուի մրցույթ

 

«Շիրակի պետական համալսարանի հզորացման և կրթական ծառայությունների բազմազանեցման միջոցով տարածաշրջանային համաչափ զարգացման ապահովում» ծրագրի շրջանակներում ՇՊՀ-ում հեռաուսուցման գծով նախատեսվող դասընթացի սեմինարավար անհատ-խորհրդատուի մրցույթ

 

«Շիրակի պետական համալսարանի հզորացման և կրթական ծառայությունների բազմազանեցման միջոցով տարածաշրջանային համաչափ զարգացման ապահովում» ծրագրի շրջանակներում ՇՊՀ-ում հեռաուսուցման գծով նախատեսվող դասընթացի էլեկտոնային տարբերակի պատրաստման, էլեկտրոնային ուսուցման համակարգում տեղադրման և սպասարկման անհատ-խորհրդատուի մրցույթ

 

«Շիրակի պետական համալսարանի հզորացման և կրթական ծառայությունների բազմազանեցման միջոցով տարածաշրջանային համաչափ զարգացման ապահովում» ծրագրի շրջանակներում ՇՊՀ-ում հեռաուսուցման գծով նախատեսվող դասընթացի կազմակերպման և իրականացման աշխատանքների որակի ապահովման համար անհատ-խորհրդատուի մրցույթ