ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«Շիրակի Մ.Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամը համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմի և ուսանողական համակազմի գիտական գործունեության զարգացման, ուսումնական աշխատանքների արդյունքների ներդրման նպատակով հայտարարում է ներբուհական դրամաշնորհի մրցույթ՝ համաձայն «ՇՊՀ հիմնադրամի գիտական գործունեության համար ներբուհական դրամաշնորհի տրամադրման» կարգի՝ http://shsu.am/media/pdf/SHSU_dramashnorh.pdf :

Հայտերը կարող եք մինչև 2019թ.-ի հունվարի 20-ը ներկայացնել Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոն:

 

ՇՊՀ Գիտական քաղաքականության,
որակի ապահովման և կառավարման կենտրոն