Համակարգային (ընդհանրական) կոմպետենցիաների վրա հիմնված խորհրդատվություններ

Համակարգային (ընդհանրական) կոմպետենցիաների վրա հիմնված խորհրդատվություններն ուղղված են աշխատաշուկայում Համալսարանի շրջանավարտների մրցակցային առավելությունը որոշող համակարգային (ընդհանրական) կոմպետենցիաների` առանձնացված Կենտրոնի հետազոտական գործունեության արդյունքում, զարգացման աջակցմանը` իրագործվող Համալսարանի սովորողներից կազմված թիմերին առաջադեմ գիտական, հետազոտական տեղեկատվության, փորձի փոխանցման և ստեղծագործական-նորարարական փոխներգործուն մեթոդների կիրառման միջոցով: