ՀՀ-ում նոր կորոնավիրուսի տարածմամբ պայմանավորված արտակարգ դրության պայմաններում «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 2020-2021 ուստարվա 1-ին կիսամյակում ուսումնական գործընթացի առցանց իրականացման և պրակտիկաների կազմակերպման ժամանակացույց

 Բակալավրի առկա ուսուցման համակարգով սովորող 1-ին, 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ կուրսերի և մագիստրատուրայի 1-ին և 2-րդ կուրսերի ուսանողների ուսումնական գործընթացն իրականացվում է հիբրիդային եղանակով՝ առկա (ըստ անհրաժեշտության՝ գործնական, լաբորատոր պարապմունքներ) և առցանց (դասախոսություններ) տարբերակների համադրմամբ:

Ժամատախտակ

ՇՊՀ ռազմական ամբիոնի պրակտիկաների ժամանակացույցը կներկայացվի առանձին:

  • ZOOM հավելվածով ուսանողների ուսումնական գործընթացն արդյունավետ կազմակերպելու նպատակով ուսանողները կարող են դիմել ֆակուլտետների դեկաններին և մասնագիտական ամբիոնների վարիչներին:

 

ՇՊՀ ՌԵԿՏՈՐԱՏ