ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ակադեմիական խորհրդատվությունը Համալսարանի սովորող(ներ)ի և ակադեմիական խորհրդատու(ներ)ի պլանավորված հաղորդակցման, սովորող(ներ)ի ուսումնական ինքնուրույն աշխատանքի ուղղորդման ձևերից է՝ միտված սովորող(ներ)ի ուսումնառության արդյունավետության և աշխատաշուկայում մրցունակության բարձրացման աջակցմանը` համապատասխան մասնագիտական ու ընդհանրական գիտելիքների փոխանցման, կարողությունների ու հմտությունների ձևավորման միջոցով: