ԿԱԶՄ

Սերոբյան Երվանդ Սերյոժի — Ռեկտորատի նախագահ, ռեկտոր

Ավետիսյան Նազելի Աշոտի — ՈՒսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի   պրոռեկտոր-տնօրենի ՊԿ

Նիկողոսյան Գագիկ Սերյոժայի – Պրոռեկտոր-աշխատակազմի ղեկավարի ԺՊ

Շահպարոնյան Սերգեյ — Ռեկտորի օգնական

Պետրոսյան Կարինե Ռահիմի — Գիտական քարտուղար

Ռաֆֆի Քալաջյան — Ֆինանսատնտեսական վերլուծությունների, ծրագրավորման և հաշվապահական հաշվ.    բաժնի վարիչ-գլխավոր հաշվապահ

Խաչատրյան Վալերի Գրիգորի — Արհեստակցական կազմակերպության նախագահ

Սարգսյան Արմենուհի Հակոբի — Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոնի տնօրեն

Մելքոնյան Հովիկ Սենեքերիմի — Արտաքին համագործակցության և հասարակայնության հետ կապերի կենտրոնի տնօրեն

Խաչատրյան Թերեզա Արթուրի — Գրադարան-ուսումնագիտական խորհրդատվությունների, նորարարությունների և ՏՏ կենտրոնի տնօրեն

Լևոն Մարտիրոսյան Մովսեսի — Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի դեկանի  ՊԿ

Մարդոյան Ռուզաննա Արամայիսի — Մանկավարժության ֆակուլտետի դեկան

Մելիքյան Թամարա Հմայակի — Հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետի դեկան

Հովհաննիսյան Օֆելյա Հայկազի– Սոցիալական գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետի դեկան

Մկրտչյան Արթուր — Ռազմական ամբիոնի պետ

Հովհաննիսյան Արտաշես — Անձնակազմի կառավարման և իրավական ապահովման բաժնի պետ