ԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԵՐԲՈՒՀԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԻ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ

Գիտական գործունեության համար ներբուհական դրամաշնորհի տրամադրման 2019թ.-ի մրցույթին տեխնիկական ստուգման, արտաքին փորձաքննության և ներբուհական Խորհրդի կողմից իրականացված գնահատման արդյունքում հետևյալ հայտը ներկայացվեց ֆինանսավորման:

 

ԱՄԲԻՈՆ ԽՄԲԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐ ԹԵՄԱ
1. Մաթեմատիկա, ֆիզիկա և տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ Մանուկյան Վարդան (ղեկավար)

Նիկողոսյան Գագիկ

Դրմեյան Հենրիկ

Սարուխանյան Ալվարդ (4-րդ կուրսի հայցորդ)

Ֆիզիկական և մաթեմատիկական ընտրովի խնդիրների իրացման բազմամակարդակային մոտեցումն որպես կրթական գործընթացի որակի բարձրացման միջոց

 

Հայտի հակիրճ նկարագիրը՝ ստորև:

 

Ֆիզիկական և մաթեմատիկական ընտրովի խնդիրների իրացման բազմամակարդակային մոտեցումն որպես կրթական գործընթացի որակի բարձրացման միջոց