Ներբուհական զեղչի հայտարարություն

Հարգելի ուսանողնե՛ր.

Տեղեկացնում ենք, որ 2021-2022 ուստարում ըստ «ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ուսանողական նպաստ և պետական կրթաթոշակ տալու» կարգի (հաստատված 2006թ. հուլիսի 27-ի N1183-Ն որոշում) և ՇՊՀ-ի «Ուսանողական նպաստների, պետական և ներբուհական կրթաթոշակների հատկացման» կանոնակարգի ուսման վարձի ներբուհական զեղչի արտոնությունից  օգտվող առկա համակարգի ուսանողները մինչև հոկտեմբերի 5-ը ներառյալ ֆակուլտետի դեկանատ կարող են ներկայացնել դիմումը և համապատասխան փաստաթղթերը: