ՇՊՀ ուսանողների կողմից դասախոսի մասնագիտական, մանկավարժական և կազմակերպչական կոմպետենցիաների զարգացման կարիքների գնահատման հարցումներ, 2021-2022 ուստարի, 2-րդ կիսամյակ

ՇՊՀ-ի Գիտական քաղաքականության և որակի ապահովման և կառավարման կենտրոնի կողմից 2022 թ.-ի սեպտեմբերի 5-ից իրականացվում են 2021-2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի «Ուսանողների կողմից դասախոսի մասնագիտական, մանկավարժական և կազմակերպչական կոմպետենցիաների զարգացման կարիքների գնահատման» հարցումներ բակալավրիատի I, II, III և մագիստրատուրայի I կուրսեցիների շրջանում։ Հարցումների նպատակն է բացահայտել դասախոսի աշխատանքի արդյունավետությունը և ուսանողի գոհունակությունը նրանից՝ հետագա բարեփոխումներ և վերապատրաստումներ իրականացնելու համար:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTtjylo5UubDpWbPIbLDmN6rwDFlYApHGZcFwmIuHeHW9Bug/viewform?usp=sf_link