Chair of the Theory and Methods of Physical Training

History of the Chair

The Chair was established in 1947 and headed by one of the active figures in the physical training movement Mr. Suren Topchyan. In 1965-1997 the Chair was headed by the USSR Honoured Coach Professor Hovhannes Arakelyan and since 1997 – by the Candidate of Pedagogy Professor Babken Serobyan.

In 1972, the section of physical training was founded in GSPI (Gyumri State Pedagogical Institute) thus creating an opportunity to establish a specialised Chair of Gymnastics and Sports Games. The first Head of the Chair was Assistant Professor Mkrtich Manukyan. Later it was headed by R. Manukyan, R. Papoyan and in 2006 Assistant Professor A. Khachatryan was elected Head of the Chair. In 2013, the Chairs of physical training and sports pedagogy joined and came to be called the Chair of physical training and methods of its teaching. Over the years the Chair has employed such famous experienced professors, Honoured Coaches of the Soviet Union and our Republic as H. Arakelyan, H. Parsadanyan, F. Ghazaryan, G. Butayev, G. Minasyan, R. Papoyan, V. Grigoryan,

B. Serobyan, A. Matevosyan, R. Manukyan, M. Manukyan, R. Cholakhyan, H. Sahakyan, H. Antikyan, A. Khachatryan andother Honoured Coach-Pedagogues. The bulk of the employees have scientific grades and degrees. As a result the GSPI student-athletes have always been winners and prize-winners at both inter-university and republican and international competitions. During these years, both single-player and game kinds of sports flourished at the University, contributing to their development and prosperity. Since the 1970s, 10 (ten) famous Olympic Champions and prize-winners from Leninakan – Gyumri (Yu. Vardanyan, L. Julfalakyan, M. Iskandaryan, I. Militosyan, A. Aleksanyan), more than 30 (thirty) World Champions (V. Militosyan, M. Apikyan, H. Rubenyan, A. Manukyan), 40 (forty) European Champions (R. Emmyan, M. Ghazaryan, H. Stepanyan, Kh. Kyapanaktsyan) have graduated from our University.

The graduates of our Chair have beaten more than 60 World and European records. They have trained and are still training the Armenian National teams, about 30 of them (M. Shirinyan. A. Mhitaryan, L. Julfalakyan, K. Simonyan, S. Sargsyan, G. Vardanyan) being Honoured Coaches of the Republic of Armenia.

Besides, the Chair has done huge scientific – pedagogical research. We have published both scientific and methodological articles which have made their contribution to the students’ education. It is on the initiative of our Chair that the nursery schools have lessons in Physical training in their curriculum. As a result of the research work, a special methodology and system of training exercises have been worked out and were introduced both in our city and in various former Soviet republics, bringing universal recognition and fame to our Chair.

During its long history the Chair has organized the following republican scientific sessions: “Physical Training and Methods of its Teaching”, “Healthy Soldiers to Our National Army”, “The Olympic Movement”, “The Physical and Moral-Psychological Preparedness of the Coming Generation”.

The GSPI (now ShSU) Chair of physical training and methods of its teaching plays a leading part both in the professional growth of the athletes in Shirak region and in training skillful specialists for maintaining the proper level of the athletes’ preparedness.

Head of the Chair

 
Աղանյան Գևորգ Վալերիկի
 մանկ.գիտ. թեկն               

Lecturers

            


Սերոբյան Բաբկեն Մանվելի
մանկ.գիտ. թեկն, պրոֆեսոր

 
Մաթևոսյան Ազատ Վարշամի
պրոֆեսոր


Խաչատրյան Արթուր Ռաֆիկի
մանկ.գիտ. թեկն, դոցենտ


Բարսեղյան Գրիգոր Եդիգարի
դասախոս


Խաչատրյան Արտուշ Գևորգի
դոցենտ


Թորոսյան Վահե Նորիկի
դասախոս


Այվազյան Հովհաննես Գևորգի
դասախոս


Գրիգորյան Լյուդմիլա Հրաչի
դասախոս


Սիմոնյան Ասյա Արթուրի
դասախոս


Անտիկյան Համլետ Մարտինի
դասախոս


Գյուլյան Սարգիս Ֆերդինատի
դասախոս


Ավետիսյան Անի Մարտունի
դասախոս


Սարգսյան Անի Հովհաննեսի
դասախոս