ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«Շիրակի Մ.Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամը համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմի և ուսանողական համակազմի գիտական գործունեության զարգացման, ուսումնական աշխատանքների արդյունքների ներդրման նպատակով հայտարարում է ներբուհական դրամաշնորհի մրցույթ՝ համաձայն «ՇՊՀ հիմնադրամի գիտական գործունեության համար ներբուհական դրամաշնորհի տրամադրման» կարգի*:
Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ է սահմանվում 2018թ.-ի հունվարի 20-ը:

ՇՊՀ Գիտական քաղաքականության և արտաքին
համագործակցության կառավարման կենտրոն

 

* «ՇՊՀ հիմնադրամի գիտական գործունեության համար ներբուհական դրամաշնորհի տրամադրման» կարգի էլեկտրոնային տարբերակն անհրաժեշտ է ներբեռնել համալսարանի ներքին ցանցից (ցանց →գիտություն և հետազոտություն →«ՇՊՀ հիմնադրամի գիտական գործունեության համար ներբուհական դրամաշնորհի տրամադրման» կարգ)