Բ պրակ

 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ

 

Խաչիկյան Գ. Վ.

Վահան Տերյանի «Երկիր Նաիրի» բանաստեղծությունների շարքի ուսուցման մի քանի խնդիրների շուրջ ......................................................................................................

15

ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

Համբարձումյան Ն. Վ.

Կանանց ազատագրության հիմնախնդիրները Էլպիս Կեսարացյանի «Ընկերության օգտակարութիւնը» էսսեում ...................................................................

26

Մկրտչյան Ն. Գ.

«Տեսակետը» Թ. Կապոտեի «In Cold Blood» («Սառնասրտորեն») վեպում ................

36

ԼԵԶՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

Չալոյան Հ. Ս.

Հակիրճ գործարար ներկայացումների լեզվական և հարալեզվական առանձնահատկությունները .............................................................................................

43

Ուռումյան Հ. Հ., Պետրոսյան Կ. Հ., Պետրոսյան Ա. Հ., Սարգսյան Մ. Ս.

Մաշտոցյան  գրերը  որպես  Հայաստանի  գիտակրթական  համակարգի զարգացման կարևոր  նախապայման .............................................................................

51

ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

Գասպարյան Ա. Ա., Ղազարյան  Հ. Ս.

Սիմեոն Երևանցու հոգևոր ու պատմագիտական ժառանգությունը .........................

61

Պետրոսյան Լ. Ս.

Մովսես Խորենացու հիշատակած «մերկ» եզրույթի շուրջ ..........................................

70

Հովհաննիսյան Հ. Ա.

Ռուբեն Հերյանի համագործակցությունը Հայ ազգային միության և այլ բարեգործական միությունների հետ ...............................................................................

78

Երիցյան Հ. Ա.

Արաբական Միացյալ Էմիրությունների կառավարության ջանքերը արաբերենի խրախուսման և հասարակության շրջանում դրա դերի բարձրացման ուղղությամբ .........................................................................................................................

87

ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

Մարտիկյան Ա. Վ.

Ստորջրյա հնագիտության զարգացման անհրաժեշտությունն ու խնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում ...............................................................................

93

ԱՐՎԵՍՏԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

 

Կուրազյան Օ. Է.

Կրեատիվություն և արարչագործություն .......................................................................

103

ՓԻԼԻՍՈՓԱՅԱԿԱՆ ԵՎ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

Հախվերդյան Ն. Ս.

Մտածողության տեսակների փորձարարական ուսումնասիրություն (ԳՊՀ ուսանողների օրինակով) ..................................................................................................

109

Զուրաբյան Ա. Մ.

Մասնագիտական այրման համախտանիշը հեռավար աշխատանքային միջավայրի համատեքստում։ Համեմատական վերլուծություն .................................

117

Մազմանյան Մ. Մ.

Տարբերակված գնահատումը որպես ուսանողի քննադատական մտածողության զարգացման մեխանիզմ .....................................................................................................

126

Միրզոյան Վ. Խ., Մալումյան Տ. Զ., Միքայելյան Մ. Յու.

Ուսուցիչների խառնվածքի հատկությունների և հուզական այրման փոխկապվածության ուսումնասիրությունը ..................................................................

134

Բաբայան Մ. Վ.

Մաքսային ծառայողի արդյունավետ գործունեությունը պայմանավորող հոգեբանական բաղադրիչների համախումբը ...............................................................

141

ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

Բեգջանյան Կ. Ա.

Համաձայնեցման վարույթը որպես քրեադատավարական նոր ինստիտուտ ........

148

Մարուքյան Լ. Ռ.

Անչափահաս հանցագործներին ներկայացվող սոցիալ-մանկավարժական օգնության սկզբունքներն ու մեթոդները՝ փորձարարական մասով հաստատված

154

Բաղդասարյան Վ. Մ. 

Վարչարարությամբ պատճառված վնասի հատուցման որոշ առանձնահատկություններ Հայաստանի  Հանրապետությունում ...........................

161

Ղարիբյան Դ. Ա.

Մեջբերում կատարելու նպատակով ազատ օգտագործման սահմանները Հայաստանի հեղինակային իրավունքում ......................................................................

170

Լազարյան Ա. Ա.

«Ներքին դիտում» օպերատիվ-հետխուզական միջոցառման իրականացման առանձնահատկությունները քրեակատարողական հիմնարկներում և դրանց կատարման համապատասխանությունը միջազգային իրավական չափանիշներին ....................................................................................................................

180

ՔԱՂԱՔԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

Արսենյան Մ. Ա.

Խորհրդարանական մշակույթի սուբյեկտիվ չափորոշիչները ժողովրդավարության որակի գնահատման չափումներում .......................................

190

Մելքոնյան Վ. Վ.

Սոցիալական ԶԼՄ-ներում շրջանառվող ապատեղեկատվությունը՝ արդյունավետ հաղորդակցության հաստատման մարտահրավեր ...........................

199

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ

 

Սարգսյան Ա. Հ., Մելքոնյան Հ. Ս.

Հեռավար ուսուցման կազմակերպման փորձը ՇՊՀ-ում .............................................

208

Մանուկյան Ն. Հ.

Հեռավար կրթության ժամանակակից մարտահրավերները ......................................

218

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ

 

Զադոյան Ա. Մ.

Մանկավարժական խորհրդատվության մեթոդական գործառույթները՝ ուղղված ԿԱՊԿՈւ երեխաների կրթական գործընթացում առկա հիմնախնդիրների հաղթահարմանը .................................................................................................................

225

Գրիգորյան Վ. Վ.

«Դպրոցական աշխարհագրություն» առարկայի դերը աշակերտների դաստիարակության գործում ...........................................................................................

231

Պապիկյան Ա. Ռ.

Ֆիզիկական կուլտուրայի ուսուցիչների մասնագիտական կոմպետենտությունները ..................................................................................................

239

ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱՆԵՐ

 

Մանուկյան Վ. Ֆ., Նիկողոսյան Գ. Ս.

Ֆիզիկայի դասընթացում հակասող ենթադրության մեթոդի որոշ կիրառությունների մասին .................................................................................................

249

Ծատուրյան Ա. Մ., Շահբազյան Ա. Խ.

Ֆիզիկայի ուսուցման ժամանակ առաջանցիկ ուսուցման կազմակերպման դիդակտիկական նպատակահարմարությունը ............................................................

258

Ժամակոչյան Ք. Ա., Համբարյան Ժ. Բ.

Առաջին կարգի սովորական դիֆերենցիալ հավասարման Կոշու խնդրի մոտավոր լուծման կառուցումը Էյլերի թվային մեթոդի միջոցով: Համակարգչային տեխնոլոգիաների կիրառումը ..........................................................

266

Հայրապետյան Գ. Ս., Ղազարյան Գ. Վ.

Երկրաչափության աքսիոմատիկ համակարգը տարրական դպրոցի մաթեմատիկայի դասընթացում .......................................................................................

276

Հայրապետյան Գ. Ս., Գևորգյան Լ. Հ.

Թվերի հարմար կազմությամբ, որոշակի քայլաշարերով և ծառեր պարունակող  խնդիրների համակարգը տարրական դպրոցում .........................................................

285

Մինասյան Ա. Ա.

Աշխարհագրության կորսված գործառույթն ու դրա վերականգնման անհրաժեշտությունը ..........................................................................................................

293

Սավոյան Գ. Վ.

Փոխառությունների քերականական սեռի ուսուցումը գերմաներենի՝ որպես առաջին և երկրորդ օտար լեզվի դասավանդման մեջ .................................................

300

Մատիկյան Հ. Հ., Թորոսյան Ռ. Մ.

Հեքիաթը որպես բառապաշարի հարստացման ուրույն մեթոդ .................................

307

Մինասյան Գ. Ս.

Համավարակի ժամանակ «Սոցիալական էկոլոգիա» առարկայի ուսումնասիրման կարևորությունը Հայաստանի հանրակրթական դպրոցներում

318

Թամիրյան Հ. Շ.

Երիտասարդ բռնցքամարտիկների արդյունավետ հարվածների ուսումնասիրումը ................................................................................................................

329

Թամիրյան Հ. Շ.

Բարձրակարգ բռնցքամարտիկների ֆիզիկական, տեխնիկական և տակտիկական պատրաստության միջոցների ուսումնասիրումը ............................

335

Մանվելյան Ա. Ռ.

Ինտեգրված ուսուցման նշանակությունը սովորողների ստեղծագործական կարողությունների ձևավորման գործում .......................................................................

341