Բ պրակ

 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈւԹՅՈւՆ

ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ԳԻՏՈւԹՅՈւՆՆԵՐ

 

Խաչիկյան Գ. Վ.

Արքետիպերի հետ առնչությունների նշանակությունը Մ. Գալշոյանի Ծովասարի Օհանը պատմվածքում ............................................................................

12

Բարխուդարյան Գ. Ռ., Իսահակյան Հ. Ց.

Իրավիճակային հեգնանքի թարգմանական առանձնահատկությունները հայերեն թարգմանությունում (Ս. Մոեմի Երեք հաստլիկ կանայք Անտիբիում ստեղծագործության հիման վրա) ....................................................................................

26

Գարեգինյան Ա. Ռ.

Համալսարանում ռուսերենը որպես օտար լեզու ուսումնասիրելու խնդրին ու հեռանկարներին վերաբերող հարցերի մասին .............................................................

35

ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԳԻՏՈւԹՅՈւՆՆԵՐ

 

Հովհաննիսյան Ա. Հ.

Պաղեստինյան հակամարտության կարգավորման երկպետական ձևաչափը ...

42

Բոյաջյան Ա. Գ.

Շիրակը երկրագործական ոչ նյութական մշակույթի զարգացման պատմաազգագրական մարզ (ըստ դաշտային ազգագրական հետազոտությունների) ......................................................................................................

52

Մարտիկյան Ա. Վ.

Շիրակի՝ մաքուր ջրի և գազավորված աղբյուրները. դաշտային ազգագրական ուսումնասիրություններ ....................................................................................................

65

ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈւԹՅՈւՆՆԵՐ

 

Սահակյան Կ. Ա.

Շիրակի բանավոր երգաստեղծության ազգահոգեբանական առանձնահատկությունները մերօրյա գրառումների համատեքստում (Նշխարներ Շիրակի բանավոր մշակույթից ծրագրի շրջանակներում) ................

76

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԳԻՏՈւԹՅՈւՆՆԵՐ

 

Զադոյան Ա. Մ.

Գործնական պարապմունքների դերը սովորողների կիրառական հմտությունների զարգացման գործընթացում ...............................................................

87

ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱՆԵՐ

 

Հարությունյան Ն. Պ.

Դիրքային խնդիրների դերը մետրիկական խնդիրներ լուծելիս ................................

96

Սարգսյան Ա. Հ., Կոստանյան Ն. Կ.

Մնացքների տեսության կիրառումը ռացիոնալ ֆունկցիայի՝ պարզ կոտորակների գումարի վերլուծման և թվային շարքերի գումարների հաշվման խնդիրներում։ Mathematica փաթեթի կիրառումը .........................................................

107

Մանուկյան Վ. Ֆ., Նիկողոսյան Գ. Ս.

Ֆիզիկական մեկ խնդրի բազմամակարդակ մոդելավորման մասին ........................

120

Ադամյան Ն. Վ.

Կենսաբանության խնդիրների լուծման մեթոդիկա դասընթացի ուսուցման մեթոդաբանություն ............................................................................................................

130

Աջամօղլյան Ա. Ա., Եղիազարյան Կ. Ա.

Երկրատեղեկատվական համակարգեր բուհական դասընթացի հիմունքների դասավանդման մեթոդիկա ...............................................................................................

140