Ա պրակ

 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈւԹՅՈւՆ

ՖԻԶԻԿԱՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԳԻՏՈւԹՅՈւՆՆԵՐ

 

Աղայան Կ. Լ., Գրիգորյան Ա. Ժ.

Ճաքով թուլացված բաղադրյալ առաձգական օրթոտրոպ կիսահարթության կոնտակտային խնդիրը .....................................................................................................

12

ԳԻՏՈւԹՅՈւՆՆԵՐ ԵՐԿՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

Թամրազյան Ա. Ա.

Վոլֆրամի և մոլիբդենի ռենտգենառադիոչափական նմուշարկումը AM-241 իզոտոպով անագե երկրորդական ճառագայթիչի կիրառմամբ ................................

23

Մարգարյան Վ. Գ., Ազիզյան Լ. Վ., Սայադյան Հ. Յ., Սեդրակյան Ա. Մ., Ավետիսյան Գ. Դ.

Գետային հոսքի քանակական վիճակի գնահատումը կլիմայի փոփոխության ներկայիս պայմաններում (Սևանա լճի ավազանի օրինակով) .................................

33

Ներսիսյան Ա. Հ.

Ժամանակի (ապագայի) կառավարումը որպես աշխարհաքաղաքականության էվոլուցիայի ժամանակակից հանգրվան։ Մարտհրավերներ նոր աշխարհակարգում ............................................................................................................

44

Ավետիսյան Գ. Ռ., Հովհաննիսյան Լ. Գ.

Ռեկրեացիոն ծանրաբեռնվածության գնահատման փորձ Իջևանի պետական արգելավայրի «Իջևան» անտառային տեղամասի համար ..........................................

52

ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԳՅՈւՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳԻՏՈւԹՅՈւՆՆԵՐ

 

Պետրոսյան Կ. Ռ.

Շիրակի և Լոռու մարզերում տարածված դաղձ պղպեղային (M. piperita) տեսակի հումքից եթերայուղերի ստացման ու դրանց որակաքանակական կազմի գնահատում ............................................................................................................

62

Վարդանյան Լ. Ռ., Աթաբեկյան Լ. Վ.

Մասրենի սովորականի (R. Canina L.) պտուղներում ֆլավոնոիդների քանակական վերլուծությունը սպեկտրոֆոտոմետրիկ եղանակով .........................

70

Հայրապետյան Ս. Ա., Վարդանյան Լ. Ռ., Գալստյան Ա. Գ.

Գորիսի տարածաշրջանում աճող շաֆրան հրաշալիի (C. speciosus) առէջների տարրային բաղադրության ուսումնասիրությունը ինվերսիոն վոլտամպերմետրիկ եղանակով ......................................................................................

79

Բեկետովսկի Դ. Ա., Հայրապետյան Ա. Մ., Մամաջանյան Ս. Ա., Թումանյան Կ.Գ.

Հայկական լեռնաշխարհի հայաբնակ արևելյան տարածաշրջանների արդյունաբերական այգեգործության որոշ տնտեսական բնութագրիչները   1806-2018թթ.: Պտղաբուծություն և խաղողագործություն............................................

86

Բաղդասարյան Ս. Կ., Դավեյան Ս. Հ., Բարսեղյան Մ. Հ., Աշկարյան Հ. Ս.

Արարատյան հարթավայրի մերձարաքսյան ենթագոտու մարգագետնային գորշ ոռոգելի հողերի ներկա վիճակը և բարելավման ուղիները ........................................

95

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԳԻՏՈւԹՅՈւՆՆԵՐ

 

Անտոնյան Ս. Վ., Ծատուրյան Գ. Ա., Մովսիսյան Լ. Ռ.

Դինամիկական վեկտորական սխալանքի մագնիտուդի ուսումնասիրությունը WLAN 7 IEEE 802.11be ստանդարտի համակարգերի կիրառություններում ..........

105

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈւԹՅՈւՆ

 

Սարգսյան Կ. Ս.

Տնտեսական զարգացման մարտահրավերները ռուս-ուկրաինական հակամարտության ազդեցությունների համատեքստում ..........................................

113

Սերոբյան Է. Ա., Սալնազարյան Գ. Մ.

ՀՀ և Թուրքիայի միջև առևտրային կապերի ձևավորումը և վերլուծությունը .........

123

Սալնազարյան Գ. Մ., Գրիգորյան Ս. Ա., Կիրակոսյան Գ. Կ.

Պարենային անվտանգությունը ԵԱՏՄ երկրներում ....................................................

134

Մուրադյան Ա. Կ.

Պետական պարտքի կառավարման առանձնահատկությունները ֆինանսական կայունության տեսանկյունից ...........................................................................................

145

Հարությունյան Ղ. Հ., Հարությունյան Մ.Մ., Կարապետյան Ջ. Ջ., Քոչարյան Ի.Ա.

Շրջանաձև տնտեսության զարգացման փորձը ԵՄ երկրներում ..............................

154