ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ


Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոնի տնօրեն

Սարգսյան Արմենուհի
Ինքնակենսագրություն

Գործառույթներ

• Կենտրոնի բոլոր աշխատակիցների հետ անմիջական աշխատանք, գործընթացներին ուղիղ մասնակցություն, համակարգում և վերահսկողություն, համապատասխան որոշումների կայացում,
• աշխատանք գիտական խոհրդում, համապատասխան հանձնախմբերում,
• մասնակցություն բուհում և բուհից դուրս անցկացվող համապատասխան քննարկումներին,
• առկա խնդիրների ներկայացում ռեկտորին և համաձայնեցում,
• կենտրոնի ներկայացում բուհում և բուհից դուրս,
• քննարկումների անցկացում կենտրոնի աշխատակիցների, ֆակուլտետների և ամբիոնների որակի համակարգողների և ուսանողների հետ:

Որակի ապահովման պատասխանատու
Պապիկյան Վարդան
Ինքնակենսագրություն

Գործառույթներ

• Որակի ապահովման հետ կապած փաստաթղթերի մշակում, համեմատական վերլուծություն (բենչմարքինգ),
• որակի ապահովման քննարկումների մասնակցություն, կազմակերպում և արձանագրում,
• հետազոտական գործիքների մշակում, փաստաթղթերի մշակում, տվյալների հավաքագրում, առցանց հարցման գործիքների պատրաստում,
• հետազոտական գործիքների և վերլուծությունների համապատասխանեցում ինքնավերլուծության չափանիշներին,
• որակի ապահովման գործընթացներին առնչվող տեղեկատվության պատրաստում,
• գրությունների, նամակների, հրամանի նախագծերի, զեկուցագրերի կազմում, հաշվետվությունների պատրաստում,
• ամբիոններում, քոլեջում և այլ ստորաբաժանումներում հետազոտությունների մասնակցություն, հաշվետվությունների և այլ փաստաթղթերի խմբագրում և սրբագրում,
• դասալսումների գործընթացին մասնակցություն,
• ուսումնական պլանների հետազոտություն ՈԱՇ-ին համապատասխանության տեսանկյունից, ուսումնական պլանների բենչմարքինգ,
• որակի ապահովման գործընթացներին աջակցող այլ գործառույթներ,
• վերոնշյալ գերծընթացների վերաբերյալ հաշվետվային տվյալների պատրաստում,
• հետազոտությունների իրականացում,
• ինքնավերլուծության իրականացման մասնակցություն,
• փաստաթղթերի խմբագրում և սրբագրում,
• փաստաթղթերի և հետազոտական գործիքների մշակման փուլում կարծիքների հավաքագրում, վերլուծություն,
• փաստաթղթերի ուսումնասիրություն և դրանց վերաբերյալ կարծիքների կազմում,
• արձանագրությունների կազմում,
• կենտրոնի տնօրենի ծառայողական հանձնարարությունների կատարում:

Գիտական քաղաքականության և հետբուհական կրթության պատասխանատու
Մարգարյան Լիլիթ
Ինքնակենսագրություն

Գործառույթներ

• Հետազոտողի կրթական աստիճանի (հայցորդություն/ասպիրանտուրա) փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ, որակավորման քննությունների հանձնաժողովների կազմման աշխատանքներ (գրությունների և պայմանագրերի կազմում),
• գիտաժողովների կազմակերպման աշխատանքներ, տպագրության համար ներկայացված հոդվածների հավաքագրում, տեխնիկական ստուգում, արտաքին գրախոսման կազմակերպման աշխատանքներ, տպագրության երաշխավորված հոդվածների ցուցակի կազմում, խմբագրման, սրբագրման և տպագրման կազմակերպման աշխատանքներ, նյութերի տրամադրում հեղինակներին,
• այլ բուհերի կամ կազմակեպությունների կողմից կազմակերպվող գիտաժողովների և մրցույթների վերաբերյալ տարածվող տեղեկատվության պատրաստում կայքէջի, ֆակուլտետների և ստորաբաժանումներ համար,
• ՇՊՀ-ի Գիտական տեղեկագիր հանդեսում տպագրության համար ներկայացված հոդվածների հավաքագրում, տեխնիկական ստուգում, արտաքին գրախոսման կազմակերպման աշխատանքներ, տպագրության երաշխավորված հոդվածների ցուցակի կազմում, խմբագրման, սրբագրման և տպագրման կազմակերպման աշխատանքներ, նյութերի տրամադրում հեղինակներին,
• բուհի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտական գործունեության տվյալների տարեկան բազայի պատրաստում, համեմատական վերլուծություն,
• «Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ» ՊՈԱԿ-ի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտահետազոտական և գիտամեթոդական աշխատանքների խթանման ընթացակարգի հիման վրա տարեկան հավելավճարի տրամադրման համար համապատասխան փաստաթղթերի փաթեթի պատրաստում՝ գիտական գործունեության տվյալների տարեկան բազայի հիման վրա,
• գրությունների, նամակների, հրամանի նախագծերի, զեկուցագրերի, հաշվետվությունների և այլ փաստաթղթերի մշակում և կազմում:
• գիտական, մեթոդական աշխատանքների, հոդվածների, մենագրությունների գրախոսման /ՇՊՀ ից այլ բուհեր և հակառակը/ գործընթացների կազմակերպման աշխատանքներ,
• գիտական կոչումների համար դիմող հավակնորդների գործերի ստուգման, գիտամեթոդական աշխատանքները գիտական խորհրդի երաշխավորմանը ներկայացնելու գործընթացներին մասնակցություն, անհրաժեշտ փաստաթղթերի կազմում,
• ներբուհական դրամաշնորհային ծրագրի հետ կապված գործընթացներին մասնակցություն /մրցույթի հաշվետվությունների տրամադրման և ստուգման, պայմանագրերի կազմման գործընթացներ/,
• վերոնշյալ գերծընթացների վերաբերյալ հաշվետվային տվյալների պատրաստում,
• վերոնշյալ գերծընթացների վերաբերյալ տեղեկատվության պատրաստում կայքէջի և սոց․ ցանցերի համար,
• փաստաթղթերի մշակում, համեմատական վերլուծություն (բենչմարքինգ),
• կենտրոնի տնօրենի ծառայողական հանձնարարությունների կատարում:

Հետազոտությունների իրականացման համակարգող
Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի որակի համակարգող
Վարդանյան Սոնա Աշոտի
Ինքնակենսագրություն

Գործառույթներ 1

• Հետազոտական գործիքների մշակման փուլում կարծիքների հավաքագրում և ամփոփում,
• տվյալների հավաքագրում,
• ուսանողական, պրոֆեսորադասախոսական կազմերի, ինչպես նաև շրջանավարտների շրջանում հետազոտությունների իրականացում
• ինքնավերլուծության աշխատանքների իրականացում,
• փաստաթղթերի մշակում և կազմում,
• հաշվետվությունների կազմում,
• աջակից-ուսանողների բազայի համալրում, աշխատանք աջակից-ուսանողների հետ,
• պրոֆեսորադասախոսական կազմի գործունեության մշտադիտարկման և փաստաթղթերի ուսումնասիրության ու վերլուծության իրականացում, տեղեկատվության հավաքագրում և վերլուծություն:
• ուսանողների շրջանում հարցումների իրականացում:
• ուսանողների շրջանում իրականացված հարցումների արդյունքների համակարգում:
• աշխատանք ֆակուլտետի և ամբիոնների որակի համակարգողների հետ,
• որակի ապահովման գործընթացներին առնչվող տեղեկատվության տեղադրման ապահովում՝ սոց. ցանցերում և գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման ու կառավարման կենտրոնի պաշտոնական կայքէջում:
• արձանագրությունների կազմում,
• որակի ապահովման գործընթացներին առնչվող փաստաթղթերի (հաշվետվություն, կարծիք…) համակարգում,
• կենտրոնի տնօրենի ծառայողական հանձնարարությունների կատարում,
• որակի ապահովման գործընթացներին աջակցող այլ գործառույթներ,
Գործառույթներ 2

• Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի ուսանողների՝ բուհում կատարվող գործընթացներին տեղեկացվածության և ներգրավվածության ապահովում,
• մասնակցություն կենտրոնի կողմից կազմակերպված քննարկումներին և ֆակուլտետի ուսանողների կարծիքների համակարգված փոխանցում,
• որակի ապահովմանը նպաստող այլ գործառույթների իրականացում:

Հետբուհական կրթության համակարգող
Սապսզյան Նելլի
Ինքնակենսագրություն

Գործառույթներ

• Հետազոտողի կրթական աստիճանի (հայցորդություն/ասպիրանտուրա) ուսումնական և գիտահետազոտական գործընթացի կազմակերպման, վերահսկման, տարեկան հաշվետվության անցկացման աշխատանքներ,
• հետազոտողների ընդունելության գործընթացների տեղեկատվության պատրաստման և տարածման աշխատանքներ, ընդունելության գործընթացի կազմակերպման աշխատանքներ, հայցորդների/ ասպիրանտների կցագրման, պայմանագրերի կնքման գործընթացների աշխատանքներ, փաստաթղթավորում, դիմորդների գործերի կազմում, ուսումնական պլանների, անհատական ուսումնական պլանների և անհատական պլանների հաստատման գործընթացների աշխատանքներ,
• հրամանի նախագծերի, գրությունների, նամակների, զեկուցագրերի կազմում,
• ՇՊՀ-ի հետազոտողների տվյալների, քննությունների արդյունքների մուտքագրում ՇՊՀ ուսանողների էլեկտրոնային բազա, ինչպես նաև Access համակարգ։
• հետբուհական կրթության վերաբերյալ տեղեկատվության պատրաստում ՇՊՀ պաշտոնական կայքէջի և սոց․ ցանցերի համար:
• հետազոտողի կրթական աստիճանի /հայցորդություն,ասպիրանտուրա/ դասաբաշխման ստուգում՝ դուրս գալով ուսումնական պլաններից և ուսումնական անհատական պլաններից:
• Դասացուցակների և քննատախտակների կազմում, տեղադրում ՇՊՀ պաշտոնական կայքէջում և տրամադրում:
• Առարկայական նկարագրերի հավաքագրում:
• Պրակտիկայի վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում պրակտիկայի պատասխանատուին, կազմակերպման աշխատանքներ՝ պրակտիկայի պատասխանատուի հետ համատեղ:
• քննական հարցաշարերի և հարցատոմսի նմուշների հավաքագրում և տրամադրում ուսանողներին, տեղեկագրերի հաստատման կազմակերպչական աշխատանքներ,
• տեղեկատվության տրամադրում հետազոտողներին,
• ակադեմիական տեղեկանքների պատրաստում,
• տարեկան հաշվետվությունների գործընթացի կազմակերպում և արդյունքների ամփոփում ու փաստաթղթավորում,
• որակավորման քննությունների անցկացման գործընթացի կազմակերպում և արդյունքների ամփոփում ու փաստաթղթավորում,
• գիտական ղեկավարների վճարման գործընթացի կարգավորում,
• փաստաթղթերի մշակման փուլում կարծիքների հավաքագրում, վերլուծություն,
• փաստաթղթերի ուսումնասիրություն և դրանց վերաբերյալ կարծիքների կազմում,
• վերոնշյալ գերծընթացների վերաբերյալ հաշվետվային տվյալների պատրաստում,
• վերոնշյալ գերծընթացների վերաբերյալ տեղեկատվության պատրաստում կայքէջի և սոց․ ցանցերի համար,
• փաստաթղթերի մշակում, համեմատական վերլուծություն (բենչմարքինգ),
• կենտրոնի տնօրենի ծառայողական հանձնարարությունների կատարում:

Քոլեջի որակի ապահովման համակարգող
Խաչատրյան Հերմինե
Ինքնակենսագրություն

Գործառույթներ

• Քոլեջի ուսանողների և դասախոսների՝ բուհում կատարվող գործընթացներին տեղեկացվածության և ներգրավվածության ապահովում,
• մասնակցություն կենտրոնի կողմից կազմակերպված քննարկումներին և քոլեջի ուսանողների ու դասախոսների կարծիքների համակարգված փոխանցում,
• որակի ապահովմանը նպաստող այլ գործառույթների իրականացում:

ՊԴ և վարչական կազմերի գիտահետազոտական գործունեության համակարգող
Տնտեսագիտության ամբիոնի որակի ապահովման համակարգող
Սահակյան Անի
Ինքնակենսագրություն

Գործառույթներ 1

• Գրությունների և նամակների կազմում,
• Ներբուհական դրամաշնորհային ծրագրի հետ կապված գործընթացների աշխատանքներին մասնակցություն /հայտարարության պատրաստում, տարածում ներքին շահակիցների շրջանում, կայքէջում, ընթացիկ գործընթացներ/,
• ՇՊՀ-ի կողմից կազմակերպվող միջազգային և հանրապետական գիտաժողովների /ՊԴ կազմի և ուսանողների/ կազմակերպման և աջակցող աշխատանքներ,
• այլ բուհերի կողմից կազմակերպվող սեմինարների և գիտաժողովների, տպագրվող պարբերականների և ամսագրերի վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում և տեխնիկական աջակցում ուսանողներին և ՊԴ կազմին,
• ՊԴ կազմի ծավալած գիտահետազոտական գործունեության տվյալների տարեկան բազայի պատրաստման աշխատանքներին մասնակցություն,
• ՇՊՀ-ի ՊԴ կազմի պարբերաբար գնահատման և վարկանիշավորման վարկանիշավորման կարգին համապատասխան տվյալների հավաքագրում, հենքի ստեղծում և վարում, տվյալների վերլուծություն և ամփոփում,
• Գիտական գործունեության և վերապատրաստումների վերաբերյալ տարեկան հաշվետվության և վիճակագրական տվյալների կազմում, վերլուծություն:
• գիտական սեմինարների կազմակերպման, վերահսկման և կայքում համապատասխան տեղեկտվության տեղադրման աշխատանքներ,
• Վերապատրաստումների վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրում, տարածում և խորհրդատվության տրամադրում,
• որակի ապահովման գործընթացներին աջակցող գործառույթներ,
• վերոնշյալ գերծընթացների վերաբերյալ հաշվետվային տվյալների պատրաստում,
• վերոնշյալ գերծընթացների վերաբերյալ տեղեկատվության պատրաստում կայքէջի և սոց․ ցանցերի համար,
• փաստաթղթերի մշակում, համեմատական վերլուծություն (բենչմարքինգ),
• գիտական դրամաշնորհային ծրագրերի որոնում և ուսումնասիրություն,
• հարցման առցանց գործիքների պատրաստման մասնակցություն /հետազոտական վերլուծությունների համակարգողի գործառույթ/,
• հարցումների արդյուքների վերլուծություն /հետազոտական վերլուծությունների համակարգողի գործառույթ/,
• կենտրոնի տնօրենի ծառայողական հանձնարարությունների կատարում
Գործառույթներ 2

•Տտեսագիտության ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի՝ բուհում կատարվող գործընթացներին տեղեկացվածության և ներգրավվածության ապահովում,
• մասնակցություն կենտրոնի կողմից կազմակերպված քննարկումներին և ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի կարծիքների համակարգված փոխանցում,
• որակի ապահովմանը նպաստող այլ գործառույթների իրականացում:

 

ՊԴ և վարչական կազմերի գիտահետազոտական գործունեության համակարգող
Համակարգչային օպերատոր-գործավար
Պապիկյան Լիլիթ
Ինքնակենսագրություն

Գործառույթներ 1

• Գրությունների և նամակների կազմում,
• Ներբուհական դրամաշնորհային ծրագրի հետ կապված գործընթացների աշխատանքներին մասնակցություն /հայտարարության պատրաստում, տարածում ներքին շահակիցների շրջանում, կայքէջում, ընթացիկ գործընթացներ/,
• ՇՊՀ-ի կողմից կազմակերպվող միջազգային և հանրապետական գիտաժողովների /ՊԴ կազմի և ուսանողների/ կազմակերպման և աջակցող աշխատանքներ,
• այլ բուհերի կողմից կազմակերպվող սեմինարների և գիտաժողովների, տպագրվող պարբերականների և ամսագրերի վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում և տեխնիկական աջակցում ուսանողներին և ՊԴ կազմին,
• ՊԴ կազմի ծավալած գիտահետազոտական գործունեության տվյալների տարեկան բազայի պատրաստման աշխատանքներին մասնակցություն,
• ՇՊՀ-ի ՊԴ կազմի պարբերաբար գնահատման և վարկանիշավորման վարկանիշավորման կարգին համապատասխան տվյալների հավաքագրում, հենքի ստեղծում և վարում, տվյալների վերլուծություն և ամփոփում,
• Գիտական գործունեության և վերապատրաստումների վերաբերյալ տարեկան հաշվետվության և վիճակագրական տվյալների կազմում, վերլուծություն:
• գիտական սեմինարների կազմակերպման, վերահսկման և կայքում համապատասխան տեղեկտվության տեղադրման աշխատանքներ,
• Վերապատրաստումների վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրում, տարածում և խորհրդատվության տրամադրում,
• որակի ապահովման գործընթացներին աջակցող գործառույթներ,
• վերոնշյալ գերծընթացների վերաբերյալ հաշվետվային տվյալների պատրաստում,
• վերոնշյալ գերծընթացների վերաբերյալ տեղեկատվության պատրաստում կայքէջի և սոց․ ցանցերի համար,
• փաստաթղթերի մշակում, համեմատական վերլուծություն (բենչմարքինգ),
• գիտական դրամաշնորհային ծրագրերի որոնում և ուսումնասիրություն,
• հարցման առցանց գործիքների պատրաստման մասնակցություն /հետազոտական վերլուծությունների համակարգողի գործառույթ/,
• հարցումների արդյուքների վերլուծություն /հետազոտական վերլուծությունների համակարգողի գործառույթ/,
• կենտրոնի տնօրենի ծառայողական հանձնարարությունների կատարում:
Գործառույթներ 2

• Մուտքային և ելքային փաստաթղթերի գրանցում,
• զեկուցագրերի և գրությունների կազմում,
• հետազոտությունների համար պահանջվող նախնական տվյալների հավաքագրում, մշակում, ճշգրտում,
• փաստաթղթերի ընդունում և առաքում,
• ընթացիկ գրությունների և փաստաթղթերի համակարգչայնացում և ձևավորում,
• հետևել փաստաթղթերի կատարման ժամկետներին,
• հեռախոսազանգերի կազմակերպում,
• գտնել տնօրենին անհրաժեշտ տեղեկատվություն,
• փաստաթղթերի ուղղարկում՝ էլեկտրոնային կապի միջոցների օգնությամբ,
• փաստաթղթերի սկանավորում,
• հարցման առցանց գործիքների պատրաստման մասնակցություն /հետազոտական վերլուծությունների համակարգողի գործառույթ/,
• հարցումների կազմակերպման գործընթացի մասնակցություն /ուսանողների և դասախոսների ուղղորդում ընթերցասրահ և տեխնիկական խորհրդատվություն/,
• կայքէջում քննարկումների լուսաբանման նկարների պատրաստում,
• տնօրենի կողմից անցկացվող նիստերի և խորհրդակցությունների նախապատրաստում (հավաքում է անհրաժեշտ նյութեր, մասնակիցներին տեղեկացնում անցկացվող նիստերի և խորհրդակցությունների ժամանակի, անցկացման վայրի, օրակարգի մասին և այլն),
• կենտրոնի տնօրենի ծառայողական հանձնարարությունների կատարում:

 

Համակարգչային օպերատոր-գործավար
Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ամբիոնի որակի համակարգող

Մովսիսյան Անի
Ինքնակենսագրություն

Գործառույթներ 1

• Մուտքային և ելքային փաստաթղթերի գրանցում,
• զեկուցագրերի և գրությունների կազմում,
• հետազոտությունների համար պահանջվող նախնական տվյալների հավաքագրում, մշակում, ճշգրտում,
• փաստաթղթերի ընդունում և առաքում,
• ընթացիկ գրությունների և փաստաթղթերի համակարգչայնացում և ձևավորում,
• հետևել փաստաթղթերի կատարման ժամկետներին,
• հեռախոսազանգերի կազմակերպում,
• գտնել տնօրենին անհրաժեշտ տեղեկատվություն,
• փաստաթղթերի ուղղարկում՝ էլեկտրոնային կապի միջոցների օգնությամբ,
• փաստաթղթերի սկանավորում,
• հարցման առցանց գործիքների պատրաստման մասնակցություն /հետազոտական վերլուծությունների համակարգողի գործառույթ/,
• հարցումների կազմակերպման գործընթացի մասնակցություն /ուսանողների և դասախոսների ուղղորդում ընթերցասրահ և տեխնիկական խորհրդատվություն/,
• կայքէջում քննարկումների լուսաբանման նկարների պատրաստում,
• տնօրենի կողմից անցկացվող նիստերի և խորհրդակցությունների նախապատրաստում (հավաքում է անհրաժեշտ նյութեր, մասնակիցներին տեղեկացնում անցկացվող նիստերի և խորհրդակցությունների ժամանակի, անցկացման վայրի, օրակարգի մասին և այլն),
• կենտրոնի տնօրենի ծառայողական հանձնարարությունների կատարում:
Գործառույթներ 2

• Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի՝ բուհում կատարվող գործընթացներին տեղեկացվածության և ներգրավվածության ապահովում,
• մասնակցություն կենտրոնի կողմից կազմակերպված քննարկումներին և ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի կարծիքների համակարգված փոխանցում,
• որակի ապահովմանը նպաստող այլ գործառույթների իրականացում:

Հասարակական գիտությունների ֆակուլտետի որակի ապահովման համակարգող
Գրիգորյան Շուշան
Ինքնակենսագրություն

Գործառույթներ

• Ֆակուլտետի ուսանողների՝ բուհում կատարվող գործընթացներին տեղեկացվածության և ներգրավվածության ապահովում,
• մասնակցություն կենտրոնի կողմից կազմակերպված քննարկումներին և ֆակուլտետի ուսանողների կարծիքների համակարգված փոխանցում,
• որակի ապահովմանը նպաստող այլ գործառույթների իրականացում:

Ռազմական ամբիոնի որակի ապահովման համակարգող
Տիգրանյան Տիգրան
Ինքնակենսագրություն

Գործառույթներ 1

• Ռազմական ամբիոնի ուսանողների՝ բուհում կատարվող գործընթացներին տեղեկացվածության և ներգրավվածության ապահովում,
• մասնակցություն կենտրոնի կողմից կազմակերպված քննարկումներին և ֆակուլտետի ուսանողների կարծիքների համակարգված փոխանցում,
• որակի ապահովմանը նպաստող այլ գործառույթների իրականացում:
Գործառույթներ 2

• Ռազմական ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի՝ բուհում կատարվող գործընթացներին տեղեկացվածության և ներգրավվածության ապահովում,
• մասնակցություն կենտրոնի կողմից կազմակերպված քննարկումներին և ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի կարծիքների համակարգված փոխանցում,
• որակի ապահովմանը նպաստող այլ գործառույթների իրականացում:

 

Հումանիտար գիրությունների ֆակուլտետի որակի ապահովման համակարգող
Նալբանդյան Նելլի
Ինքնակենսագրություն

Գործառույթներ

• Ֆակուլտետի ուսանողների՝ բուհում կատարվող գործընթացներին տեղեկացվածության և ներգրավվածության ապահովում,
• մասնակցություն կենտրոնի կողմից կազմակերպված քննարկումներին և ֆակուլտետի ուսանողների կարծիքների համակարգված փոխանցում,
• որակի ապահովմանը նպաստող այլ գործառույթների իրականացում:

 

Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի որակի ապահովման համակարգող
Սարգսյան Շողիկ
Ինքնակենսագրություն

Գործառույթներ

• Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի՝ բուհում կատարվող գործընթացներին տեղեկացվածության և ներգրավվածության ապահովում,
• մասնակցություն կենտրոնի կողմից կազմակերպված քննարկումներին և ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի կարծիքների համակարգված փոխանցում,
• որակի ապահովմանը նպաստող այլ գործառույթների իրականացում:

Օտար լեզուների և գրականության ամբիոնի որակի ապահովման համակարգող
Մելիքյան Գայանե
Ինքնակենսագրություն

Գործառույթներ

• Օտար լեզուների և գրականության ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի՝ բուհում կատարվող գործընթացներին տեղեկացվածության և ներգրավվածության ապահովում,
• մասնակցություն կենտրոնի կողմից կազմակերպված քննարկումներին և ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի կարծիքների համակարգված փոխանցում,
• որակի ապահովմանը նպաստող այլ գործառույթների իրականացում:

Պատմության և իրավագիտության ամբիոնի որակի ապահովման համակարգող
Թադևոսյան Մարտին
Ինքնակենսագրություն

Գործառույթներ

• Պատմության և իրավագիտության ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի՝ բուհում կատարվող գործընթացներին տեղեկացվածության և ներգրավվածության ապահովում,
• մասնակցություն կենտրոնի կողմից կազմակերպված քննարկումներին և ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի կարծիքների համակարգված փոխանցում,
• որակի ապահովմանը նպաստող այլ գործառույթների իրականացում:

Կենսաբանության և քիմիայի ամբիոնի որակի ապահովման համակարգող
Մելքոնյան Լուսինե
Ինքնակենսագրություն

Գործառույթներ

• Կենսաբանության և քիմիայի ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի՝ բուհում կատարվող գործընթացներին տեղեկացվածության և ներգրավվածության ապահովում,
• մասնակցություն կենտրոնի կողմից կազմակերպված քննարկումներին և ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի կարծիքների համակարգված փոխանցում,
• որակի ապահովմանը նպաստող այլ գործառույթների իրականացում:

Աշխարհագրության և սերվիսի  ամբիոնի որակի ապահովման համակարգող
Գրիգորյան Անահիտ
Ինքնակենսագրություն

Գործառույթներ • Աշխարհագրության և սերվիսի ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի՝ բուհում կատարվող գործընթացներին տեղեկացվածության և ներգրավվածության ապահովում, • մասնակցություն կենտրոնի կողմից կազմակերպված քննարկումներին և ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի կարծիքների համակարգված փոխանցում, • որակի ապահովմանը նպաստող այլ գործառույթների իրականացում:

Մանկավարժության ամբիոնի որակի ապահովման համակարգող
Միքայելյան Լուսինե
Ինքնակենսագրություն

Գործառույթներ

• Մանկավարժության ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի՝ բուհում կատարվող գործընթացներին տեղեկացվածության և ներգրավվածության ապահովում,
• մասնակցություն կենտրոնի կողմից կազմակերպված քննարկումներին և ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի կարծիքների համակարգված փոխանցում,
• որակի ապահովմանը նպաստող այլ գործառույթների իրականացում:

Սպորտի և արվեստի ամբիոնի որակի ապահովման համակարգող
Սիմոնյան Ասյա
Ինքնակենսագրություն

Գործառույթներ

•Սպորտի և արվեստի ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի՝ բուհում կատարվող գործընթացներին տեղեկացվածության և ներգրավվածության ապահովում,
• մասնակցություն կենտրոնի կողմից կազմակերպված քննարկումներին և ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի կարծիքների համակարգված փոխանցում,
• որակի ապահովմանը նպաստող այլ գործառույթների իրականացում:

Հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ամբիոնի որակի ապահովման համակարգող
Պապոյան Աննա
Ինքնակենսագրություն

Գործառույթներ

Հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի՝ բուհում կատարվող գործընթացներին տեղեկացվածության և ներգրավվածության ապահովում,
• մասնակցություն կենտրոնի կողմից կազմակերպված քննարկումներին և ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի կարծիքների համակարգված փոխանցում,
• որակի ապահովմանը նպաստող այլ գործառույթների իրականացում: