ՇՊՀ-Ի ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՎԱՐԿԱՆԻՇԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ԽՐԱԽՈՒՍՄԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի Գիտական խորհրդի 2022 թվականի մայիսի 24-ի նիստում հաստատվել է ՇՊՀ-ի Ուսանողների վարկանիշավորման և խրախուսման կանոնակարգի լրամշակված տարբերակը, որը մշակվել է ԳՔՈԱԿԿ-ի կողմից: Նախնական տարբերակը հաստատվել էր   «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի Գիտական խորհրդի 2020 թվականի հունվարի 31-ի նիստում: