ՇՊՀ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԵՐԲՈՒՀԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԿԱՐԳ

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի Գիտական խորհրդի 2022 թ.-ի մայիսի 24-ի նիստում  հաստատվել է    ՇՊՀ հիմնադրամի գիտական գործունեության համար ներբուհական դրամաշնորհի տրամադրման կարգի  լրամշակված տարբերակը: Փաստաթուղթը ներկայացվել է Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոնի կողմից: