ՇՊՀ-ի ՊԴ կազմի կողմից բուհի կառավարման համակարգի և վարչական կառույցների գնահատման հարցումներ, 2021-2022 ուստարի

ՇՊՀ-ի Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոնի կողմից 2022 թվականի փետրվար ամսից իրականացվում է ՇՊՀ-ի ՊԴ կազմի կողմից բուհի կառավարման համակարգի և վարչական կառույցների գնահատման հարցումներ, որը նպատակ ունի բացահայտելու բուհում կազմակերպվող աշխատանքների արդյունավետությունը և աշխատակազմի գոհունակությունը:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMb1mmlWeoJi8AqSBHEfgqrFOe6E-wdVooBvngj5t_WUkOTg/viewform