ՇՊՀ-ում հեռավար ուսուցման իրականացման գործընթացից ուսանողների գոհունակության և կարիքների գնահատման հարցումներ

ՇՊՀ-ի Գիտական քաղաքականության և որակի ապահովման և կառավարման կենտրոնը 2020թ.-ի մայիս ամսից անցկացնում է հարցումներ, որը նպատակ ունի գնահատելու բուհում իրականացվող հեռավար ուսուցման գործընթացի արդյունավետությունը և վեր հանելու կարիքները:

https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSf2CT-A-Yd4uXW2g1c8wpKCwoX9MsD3aIcIpDrspTe8fR0uaw/closedform