Դասախոսի մասնագիտական, մանկավարժական և կազմակերպչական կոմպետենցիաների զարգացման կարիքների գնահատման հարցումներ, 2021-2022 ուստարի, 1-ին կիսամյակ

ՇՊՀ-ի Գիտական քաղաքականության և որակի ապահովման և կառավարման կենտրոնի կողմից  2022 թվականի փետրվարից իրականացվում է 2021-2022  ուստարվա 1-ին կիսամյակի «Դասախոսի մասնագիտական, մանկավարժական և կազմակերպչական կոմպետենցիաների զարգացման կարիքների գնահատման» հարցումներ, որոնց նպատակն է բացահայտել դասախոսի կարիքները՝ հետագա բարեփոխումներ և վերապատրաստումներ իրականացնելու համար: