Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնախմբի անդամ գործատուների կողմից ՇՊՀ-ի բակալավրիատի շրջանավարտների մասնագիտական պատրաստվածության որակից բավարարվածության գնահատման հարցումներ

ՇՊՀ-ի Գիտական քաղաքականության և որակի ապահովման և կառավարման կենտրոնը 2019թ.-ի հոկտեմբեր ամսից անցկացրել է «Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնախմբի անդամ գործատուների կողմից ՇՊՀ-ի բակալավրիատի շրջանավարտների մասնագիտական պատրաստվածության որակից բավարարվածության գնահատման» հարցումներ, որը նպատակ ունի բացահայտելու համալսարանի շրջանավարտների մասնագիտական պատրաստվածության աստիճանը ամփոփիչ ատեստավորման պաշտպանության շրջանակներում և գործատուների գոհունակությունը դրանից:

Բակալավր

Մագիստրատուրա