ՇՊՀ-Ի ԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԵՐԲՈՒՀԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԿԱՐԳ

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի Գիտական խորհրդի 2021 թ.-ի դեկտեմբերի 6-ի նիստում  հաստատվել է   ՇՊՀ-ի գիտական գործունեության համար ներբուհական դրամաշնորհի տրամադրման կարգի լրամշակված տարբերակը: Փաստաթուղթը ներկայացվել է Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոնի կողմից: