ՇՊՀ-ի հետազոտողի կրթական աստիճանում ուսումնառողների կողմից բուհում ստացած հետբուհական կրթության մասնագիտական և կազմակերպչական վարկանիշների գնահատում

ՇՊՀ-ի Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման  և կառավարման կենտրոնը 2019թ.-ի օգոստոս ամսին իրականացրել է ՇՊՀ-ի հետազոտողի կրթական աստիճանում ուսումնառողների կողմից բուհում ստացած հետբուհական կրթության մասնագիտական և կազմակերպչական վարկանիշների գնահատման հարցումներ և նպատակ ունի բացահայտելու հետբուհական կրթության օղակում կազմակերպվող աշխատանքների արդյունավետությունը և ուսանողի գոհունակությունը դրանցից՝ բարեփոխումներ իրականացնելու համար: