ՇՊՀ-ՈՒՄ ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱՅԻ/ՀԱՅՑՈՐԴՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի Գիտական խորհրդի 2018 թ.-ի նոյեմբերի 18-ի նիստում  հաստատվել է «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամում Ասպիրանտուրայի/հայցորդության ընդունելության և ուսուցման կանոնակարգը, որը լրամաշակվել է ՇՊՀ-ի Գիտական խորհրդի 2021 թ.-ի փետրվարի 22-ի նիստում: Սույն կանոնակարգով կարգավորվում են ՇՊՀ-ի Ասպիրանտուրայի/հայցորդության ընդունելության և ուսուցման հետ կապված գործընթացները: