ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ. ԱՌՑԱՆՑ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

Համավարակի պայմաններով պայմանավորված մշակվել է սույն ուղեցույցը Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոնի կողմից` հիմք ընդունելով ինչպես ՈԱԱԿ-ի կողմից կազմված համապատասխան ուղեցույցը, այնպես էլ ներքին շահակիցների հետ քննարկումներն ու նրանց կողմից ներկայացված առաջարկությունները: Ուղեցույցի մշակման նպատակն է կազմակերպել դասավանդումն ու ուսումնառությունն առցանց ուսուցման պայմաններում՝ խուսափելով կրթության որակի վրա բացասական ազդեցությունից: Առցանց ուսուցում իրականացնելիս ցանկալի է առաջնորդվել հետևյալ մոտեցումներով.

  • Ներդնել խորհրդատվական աջակցության հարթակ:
  • Ներդնել տեխնիկական աջակցության հարթակ:
  • Ապահովել հեռավար ուսուցման տարբեր հարթակներից օգտվելու հասանելիություն:
  • Զարգացնել ու համալրել էլեկտոնային գրադարանը:
  • Ապահովել ստորաբաժանումների (ամբիոնների, ֆակուլտետների, կենտրոնների, բաժինների) հասանելիությունը:
  • Ապահովել հեռավար ուսումնառության կազմակերպվածությունն ու վերահսկելիությունը: