ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՁԵՌՆԱՐԿ

Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոնի կողմից մշակվել է  Գիտական Խորհրդին ներկայացրել է Որակի ապահովման ներքին համակարգի  ձեռնարկը, որը ներառում է հետևյալ բաժինները.

  1. Կրթության որակի ապահովման քաղաքականությունը և մեխանիզմները ՇՊՀ-ում
  2. ՇՊՀ-ի կրթության որակի ապահովմանն ուղղված կարգեր, ընթացակարգեր, ուսումնամեթոդական նյութեր
  3. ՇՊՀ-ի կրթության որակի ապահովմանն ուղղված հետազոտությունների գործիքակազմ
  4. ՇՊՀ-ի Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոնի հետազոտական գործունեության արդյունավետությունն ապահովող գործառույթներ: