ՇՊՀ-ի ՊԴ կազմի կողմից բուհի կառավարման համակարգի և վարչական կառույցների գնահատման հարցումներ

Սույն հետազոտությունն իրականացվել է ՇՊՀ-ի Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոնի կողմից 2020 թվականի նոյեմբեր ամսից, որը նպատակ ունի բացահայտալու բուհում կազմակերպվող աշխատանքների արդյունավետությունը և աշխատակազմի գոհունակությունը:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMb1mmlWeoJi8AqSBHEfgqrFOe6E-wdVooBvngj5t_WUkOTg/viewform?usp=sf_link