2017-2018 ուստարվա առաջին կիսամյակի գնահատման հարցումներ

ՇՊՀ-ի Որակի ապահովման և կառավարման կենտրոնը ս/թ. մարտի 6-ից սկսել է ուսանողների կողմից պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնագիտական , մանկավարժական և կազմակերպչական կոմպետենցիաների՝ I կիսամյակի գնահատման հարցումները: Վերջիններս անանուն են և պարբերաբար անցկացվում են ՇՊՀ-ում:

Հարցաթերթիկ