ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի Գիտական քաղաքականության և նորարարության կենտրոնը հիմնականում համագործակցում է հետևյալ հաստատությունների և կազմակերպությունների հետ.

 • ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն,
 • Գիտության կոմիտե,
 • Բարձրագույն որակավորման կոմիտե,
 • Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն հիմնադրամ,
 • Երևանի պետական համալսարան,
 • Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան,
 • Հայաստանի պետական մանկավարժական համալսարան,
 • Գորիսի պետական համալսարան,
 • Վանաձորի պետական համալսարան,
 • Երևանի պետական բժշկական համալսարան,
 • Հայաստանի ճարտարապետության և շինարարության ազգային համալսարան,
 • Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարան,
 • Արցախի պետական համալսարան,
 • Գավառի պետական համալսարան,
 • Шадринский государственный педагогический университет,
 • Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
 • Государственный гуманитарно-технологический университет,
 • Уральский государственный педагогический университет,
 • Телавский государственный университет,
 • Technical University of Ostrava,
 • Constantine the Philosopher University in Nitra.