ԳԻՏԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՆՈՐԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

2020թ.

Գիտաժողովի մասնակցության հայտ

Գիտաժողովի հայտարարություն

Գիտաժողովի ծրագիր

ՇՊՀ-ի ուսանողական գիտաժողովի մասնակցության ուղեցույց

Գիտաժողովի նյութերի ժողովածու

Գիտաժողովի նիստերին միացման հղումները

Նիստ Հղում
Լիագումար https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3A45e02bdf8e0a4f17bf9016ef5eee8b25%40thread.tacv2/1599555533300?context=%7B%22Tid%22%3A%22cf24728c-729e-48db-8218-a5a58e2d4059%22%2C%22Oid%22%3A%22ec71c917-6af9-4907-abb0-2b667903efdb%22%7D
Բաժանմունք 1 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ae7a70933d74846c297369bb1efd41b03%40thread.tacv2/1599503087842?context=%7B%22Tid%22%3A%22fe4e0fee-bc15-418c-8189-3c3f05a8990f%22%2C%22Oid%22%3A%22dfdeb642-4587-4835-9cdc-003c41dee03d%22%7D
Բաժանմունք 2 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3A7700a31b1dce413c950d5ee74b2dd1b4%40thread.tacv2/1599507773901?context=%7B%22Tid%22%3A%22b1afef59-d87a-4ebc-8fa7-8af9d81a8fb8%22%2C%22Oid%22%3A%2245adf98e-06b5-4a59-9e0b-27ed7d529010%22%7D
Բաժանմունք 3 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ac1d96b81ee5146cdae81646de7accfb9%40thread.tacv2/1599484165887?context=%7B%22Tid%22%3A%22fa88d29b-599f-40fa-88a0-9c6b699ec31d%22%2C%22Oid%22%3A%22f044a03c-cc8d-46be-b810-4e1825141a93%22%7D
Բաժանմունք 4 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:ee73137be6654e178e36c8cf24015a63@thread.tacv2/1599472704837?context=%7B%22Tid%22:%22f1677423-e4b0-4cb8-9ad2-45e944bd5c0b%22,%22Oid%22:%22c447d9c9-eed4-47d8-932a-5836e4c3a07b%22%7D
Բաժանմունք 5 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3A02533e1e8f7a4768884b9a9826bacbf6%40thread.tacv2/1599502557913?context=%7B%22Tid%22%3A%224375f6ce-19c2-46ca-b9fb-551959488474%22%2C%22Oid%22%3A%229cc74e53-a11b-4386-82eb-5797ee77ef23%22%7D
Բաժանմունք 6 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3A4b218aa2f107464183db379b7ca5f10a%40thread.tacv2/1599476907904?context=%7B%22Tid%22%3A%2211ac1074-71e9-44b4-a8ff-618da7df52c4%22%2C%22Oid%22%3A%22c6b712ff-db4b-4764-b123-b08b7a5fe035%22%7D
Բաժանմունք 7 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3A474f76cdc75f4926890e908a1f4af72d%40thread.tacv2/1599481291591?context=%7B%22Tid%22%3A%226d493ac1-b0ad-46cd-8fa7-d42027446ae0%22%2C%22Oid%22%3A%2235eef537-6ce0-4968-bc7b-d1c10d42adf7%22%7D
Բաժանմունք 8 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Acff4f356128e486085361845b85c35ca%40thread.tacv2/1599507455383?context=%7B%22Tid%22%3A%22fbdbb561-01be-4718-b060-780c47c83cd2%22%2C%22Oid%22%3A%221afd7b5f-04a9-4ca1-82a6-100b5c6ff9c8%22%7D