ՀԵՏԱԶՈՏՈՂ

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՇԻՐԱԿԻ Մ. ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ

2024-2025 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ

(ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԱՆՎՃԱՐ ՀԱՄԱԿԱՐԳ)

 

2024-2025 ուսումնական տարում անվճար հիմունքով առկա ուսուցմամբ ասպիրանտուրայի ընդունելությունն իրականացվում է «Աշխարհագրություն» (ԻԴ.03.01) մասնագիտությամբ (2 տեղ):

 

Ասպիրանտուրայի ընդունելության փաստաթղթերն ընդունվում են Շիրակի պետական համալսարանի Գիտական քաղաքականության և նորարարության կենտրոնում սույն թվականի մայիսի 27-ից հունիսի 20-ը` աշխատանքային օրերին, ժամը 10:00 – 17:00:

 

Դիմորդները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝

 

  1. անձնագրի և սոցիալական քարտի բնօրինակներ և պատճեններ (բնօրինակները վերադարձվում են դիմումը լրացնելուց հետո),
  2. ինքնակենսագրություն,
  3. 3 լուսանկար՝ 3x4 չափի,
  4. բակալավրի և մագիստրոսի կամ դիպլոմավորված մասնագետի դիպլոմների ու դրանց հավելվածների բնօրինակներ և պատճեններ (բնօրինակները հետ են վերադարձվում դիմումը լրացնելուց հետո), (օտարերկրյա պետություններում բարձրագույն կրթություն ստացածների համար՝ փաստաթուղթ նրանց կրթության համարժեքության մասին),
  5. Oտար լեզվի (անգլերեն, ֆրանսերեն կամ գերմաներեն) ատեստավորման վկայական կամ դրան համապատասխան տեղեկանք (սահմանված ներքին շեմով՝ բալային գնահատմամբ),
  6. ընտրված մասնագիտությամբ հրատարակված առնվազն 1 գիտական աշխատանքի պատճեն կամ գիտական ռեֆերատ՝ առնվազն 20 տպագրական էջի (A4 ձևաչափի) սահմաններում,
  7. գիտական ղեկավարի գրավոր համաձայնություն ղեկավարման վերաբերյալ (առկայության դեպքում)
  8. քաղվածք աշխատանքային գրքույկից (առկայության դեպքում):

 

Հարցերի և մանրամասների համար դիմել Շիրակի պետական համալսարանի Գիտական քաղաքականության և նորարարության կենտրոն:

 

 

Հասցե՝ ՀՀ, ք. Գյումրի, Պ. Սևակի 4

Էլ. հասցե՝ sush.science2023@gmail.com

Հեռ.՝ (0312) 6 64 80, (+374) 98 25 18 26