ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՎԵՐ

Ըստ բովանդակային ուղղվածության` ակադեմիական խորհրդատվության ձևերն են՝

գիտահետազոտական գրագիտության խորհրդատվություններ,

⇒ համակարգային (ընդհանրական) կոմպետենցիաների վրա հիմնված       խորհրդատվություններ,

⇒ կրթական ծրագրերի մասնագիտական, ոչ մասնագիտական առարկաների առանձին թեմաների խորհրդատվություններ,

⇒ հետազոտական խորհրդատվություններ: