ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ ДОВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ըստ «Շիրակի Մ․ Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի՝ 27․05․2023 թվականի ՝ թիվ 17․1 որոշման՝ ստեղծվել է Մինչբուհական կրթության կազմակերպման բաժինը, որը համակարգում է ՇՊՀ հիմնադրամի քոլեջի, ավագ և հիմնական դպրոցների գործունեությունը, ինչպես նաև դիմորդների հետ տարվող աշխատանքները։