Кафедра педагогики

Ամբիոնի պատմություն

С первого десятилетия основания вуза и по сей день кафедра педагогики занимает особое место и привносит неоценимый вклад в подготовку педагогических кадров Ширакского региона РА, Джавахка. Выпускники университета владеют педагогическими знаниями, умениями и навыками, приобретенными благодаря высококвалифицированным преподавателям кафедры, среди которых немало заслуженных учителей республики.
Кафедра педагогики основана в 1947 году. Первой заведующей кафедрой была Гоар Манвелян. В дальнейшем кафедрой руководили Саркис Хачатрян, Давид Ерамян, Лена Овсепян, Вардгес Мурадян, Наталья Гиносян, Геворг Кочарян, Арташес Мкоян, Ваграм Мхитарян, Рузанна Мардоян. С 2012 года заведующей кафедрой является кандидат педагогических наук, доцент
Лусик Гукасян. В состав кафедры входят 4 доктора педагогических наук, из них 3 профессора, 7 кандидатов педагогических наук, доцентов, 2 кандидата педагогических наук, 1 кандидат филологических наук, доцент педагогики,
4 преподавателя.

Кафедра осуществляет 3 образовательные программы по бакалавриату,
5 программ по магистратуре, при этом такие магистерские программы, как ''Специальная педагогика'' и ''Логопедия'', были внесены с 2020-2021 учебного года в связи с требованиями современного рынка труда и образовательной системы. Здесь читают лекции не только преподаватели и научные сотрудники ШГУ, но и ведущие специалисты из разных вузов РА.
Кафедра тесно сотрудничает со школой, оперативно реагирует на современные преобразования, действуя в соответствии с новейшими требованиями в сфере образования. Свидетельством тому действия, направленные на повышение эффективности педагогической практики в ходе сотрудничества вуза со школами, а также целенаправленная работа с начинающими учителями, изучение педагогических методов и их внедрение в вузовскую систему при наличии богатой материально-технической учебной базы.
Кафедра внесла свою лепту в развитие педагогической науки. На кафедре по специальности “Теория и история педагогики” проводят исследовательскую работу соискатели и аспиранты, одновременно рассматриваются многочисленные диссертации, которые впоследствии успешно защищаются на различных профессиональных советах.

 

 

Ամբիոնի վարիչ

 
Լուսիկ Հենրիկի Ղուկասյան
մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Դասախոսներ

 


Մարդոյան Ռուզաննա Արամայիսի
մանկ. գիտ.դոկ., պրոֆեսոր


Մկոյան Արտաշես Անդրանիկի
մանկ. գիտ.դոկ., պրոֆեսոր


Հակոբյան Լիզա  Հելբերտի
մանկ. գիտ.թեկ., դոցենտ


Ադամյան Նունե Հելբերտի
մանկ. գիտ.թեկ., դոցենտ


Գրիգորյան Նաիրա Պավլուշի
մանկ. գիտ.թեկ.

Գևորգյան Լուսինե Վահրամի
բան.գիտ.թեկ., ասիստենտ


Միքայելյան Լուսինե Անուշավանի
մանկ. գիտ. թեկ., ասիստենտ


Յայլոյան Աննա Վոլոդյայի
մանկ. գիտ.թեկ., ասիստենտ


Ալեքսանյան Շուշանիկ Կարապետի
մանկ. գիտ. թեկ.


Շուխյան Ինեսսա Ժորայի
դասախոս


Խաչատրյան Մարգարիտա Նևսկու
դասախոս

Հովհաննիսյան Անահիտ Հովհաննեսի
դասախոս