Внутренние правовые акты

2023-08-31 / ՇՊՀ-ի Գիտական քաղաքականության և նորարարության կենտրոնի կանոնադրություն

2023-08-31 / ՇՊՀ-ի Գիտական քաղաքականության և նորարարության կենտրոնի 2023-2027թթ․ հնգամյա/ամենամյա աշխատանքային ծրագիր

2023-19-12 / ՇՊՀ-ի Գիտական տեղեկագրի հրատարկման ընթացակարգ (նոր խմբագրությամբ)

2023-24-11 / ՇՊՀ-ի աշխատակիցներին և ուսանողներին գիտահետազոտական գործունեության առաջնահերթությունների ուղղությամբ ներբուհական դրամաշնորհի տրամադրման կարգ

2023-24-11 / ՇՊՀ-ի աշխատակիցներին և ուսանողներին գիտահետազոտական գործունեության համար ներբուհական դրամաշնորհի տրամադրման կարգ

2023-24-11 / ՇՊՀ-ի աշխատակիցների և ուսանողների կողմի իրականացվող գիտահետազոտական գործունեության համար լրավճարի տրամադրման կարգ

2023-11-16 / ՇՊՀ-ում 2023-2027թթ. գիտահետազոտական գործունեության զարգացման հիմնական ուղղություններն ու առաջնահերթությունները

2023-03-11 /  ՇՊՀ-ի գիտահետազոտական գործունեության հիմնական ուղղությունների և առաջնահերթությունների սահմանման ու զարգացման հայեցակարգ

2023-03-11 / ՇՊՀ-ի գիտահետազոտական գործունեության քաղաքականություն 

2023-10-10 / ՇՊՀ-ի հետբուհական մասնագիտական կրթական ծրագրերում (ասպիրանտուրա/ հայցորդության համակարգ) ընդունելության ձևակերպման և ուսուցման կանոնակարգ

2022-12-26 / ՇՊՀ-ի գիտական տեղեկագրի հրատարակման ընթացակարգ (նոր խմբագրությամբ)

2022-12-20 / ՇՊՀ-ի գիտական գործունեության համար ներբուհական դրամաշնորհի տրամադրման կարգ

2022-05-24 / ՇՊՀ-ի գիտական գործունեության համար ներբուհական դրամաշնորհի տրամադրման կարգ

2022-05-24 / ՇՊՀ-ի աշխատակիցների գիտահետազոտական և գիտամեթոդական աշխատանքների խթանման ընթացակարգ 

2021-12-06 / ՇՊՀ-ի գիտական գործունեության համար ներբուհական դրամաշնորհի տրամադրման կարգ

2021-03-29 / Գրագողության դեմ պայքարի ուղեցույց

2021-03-18 / ՇՊՀ աշխատակիցների գիտահետազոտական և գիտամեթոդական աշխատանքների խթանման ընթացակարգ

2021-02-22/ ՇՊՀ-ի ասպիրանտուրայի/հայցորդության ընդունելության և ուսուցման կանոնակարգ

2021-02-22/ ՇՊՀ-ի Գիտական տեղեկագրի հրատարակման ընթացակարգ

2020-10-06/ ՇՊՀ-ի գիտության և հետազոտության միջազգայնացման քաղաքականություն

2019 / Գիտության և հետազոտության զարգացման հայեցակարգ

2019-12-26 / ՇՊՀ -ի Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման ու կառավարման կենտրոնի կանոնադրություն-2019

2019-12-26 / ՇՊՀ-ի գիտական գործունեության համար ներբուհական դրամաշնորհի տրամադրման կարգ-2019

2019-12-26 / ՇՊՀ-ի աշխատակիցների գիտահետազոտական և գիտամեթոդական աշխատանքների խթանման ընթացակարգ

2019-12-26 / ՇՊՀ-ի գրագողության դեմ պայքարի քաղաքականություն

2018-11-02 / ՇՊՀ-ի գիտական գործունեության համար ներբուհական դրամաշնորհի տրամադրման կարգ

2018-11-02 / ՇՊՀ-ում ասպիրանտուրայի / հայցորդության ընդունելության և ուսուցման կանոնակարգ

2017-05-11 / ՇՊՀ-ի Գիտական քաղաքականության և արտաքին համագործակցության կառավարման կենտրոնի կանոնադրություն

2017-12-28 / ՇՊՀ-ի Ուսանողական գիտական ընկերության կանոնադրություն

2016-06-11 / ՇՊՀ-ի գիտական գործունեության համար ներբուհական դրամաշնորհի տրամադրման կարգ

2014-09-27 / ԳՊՄԻ-ի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտահետազոտական և գիտամեթոդական աշխատանքների խթանման ընթացակարգ