ՕԳՏԱԿԱՐ ՀՂՈՒՄՆԵՐ

 

1. ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն
2. Գիտության պետական կոմիտե
3. Բարձրագույն որակավորման կոմիտե
4. ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա
5. Web of science շտեմերան
6. Scopus շտեմերան
7. E Library  (РИНЦ) շտեմարան
8. Հայաստանի ատենախոսությունների էլեկտրոնային շտեմարան
9. Springer  շտեմերան
10. Высшая аттестационная комиссия при Министерстве образования и науки Российской Федерации (ВАК при Минобрнауки России)
11. Գիտական տեղեկատվության վերլուծության և մոնիթորինգի կենտրոն
12. ՀՀ պետական բյուջեից ֆինանսավորվող գիտական և գիտատեխնիկական գործունեություն իրականացնող կազմակերպություններ
13. Մասնագիտական կրության  որակի ապահովման ազգային կենտրոն հիմնադրամ

 

Օրենքներ

1. «Բարձրագույն և հետբուհական կրթության մասին» ՀՀ օրենքը
2. «Լեզվի մասին» ՀՀ օրենքը
3. «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքը

 

Փաստաթղթեր

1. ՀՀ կառավարության որոշումը Հայաստանի Հանրապետության մասնագիտական կրթության հավատարմագրման չափանիշները հաստատելու մասին որոշում
2. Հայաստանի Հանրապետության մասնագիտական կրթության հավատարմագրման չափանիշները հաստատելու մասին  որոշում
3. ՀՀ  բարձրագույն մասնագիտական կրթության բակալավրի որակավորման պետական կրթական չափորոշիչները հաստատելու մասին որոշում
4. Հայաստանի Հանրապետությունում  մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների և  դրանց մասնագիտությունների պետական հավատարմագրման կարգը հաստատելու և  հայաստանի հանրապետության կառավարության 2000 թվականի հուլիսի 7-ի N 372 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին որոշում