ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ


Որակի ապահովման և կառավարման կենտրոնի տնօրեն

Սարգսյան Արմենուհի
Ինքնակենսագրություն

Գործառույթներ

• Կենտրոնի աշխատանքների համակարգում և ղեկավարում,
• որակի ապահովմանը նպաստող գործառույթների իրականացում:

Որակի ապահովման և կառավարման կենտրոնի առաջին կարգի մասնագետ
Գալոյան Մարինե
Ինքնակենսագրություն
Գործառույթներ

Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի որակի համակարգող
Իսրայելյան Խաչիկ
Ինքնակենսագրություն

Գործառույթներ

• Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի ուսանողների՝ բուհում կատարվող գործընթացներին տեղեկացվածության և ներգրավվածության ապահովում,
• մասնակցություն կենտրոնի կողմից կազմակերպված քննարկումներին և ֆակուլտետի ուսանողների կարծիքների համակարգված փոխանցում,
• որակի ապահովմանը նպաստող այլ գործառույթների իրականացում:

Սոցիալական գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետի որակի համակարգող
Տոնոյան Աշխեն
Ինքնակենսագրություն

Գործառույթներ

• Սոցիալական գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետի ուսանողների՝ բուհում կատարվող գործընթացներին տեղեկացվածության և ներգրավվածության ապահովում,
• մասնակցություն կենտրոնի կողմից կազմակերպված քննարկումներին և ֆակուլտետի ուսանողների կարծիքների համակարգված փոխանցում,
• որակի ապահովմանը նպաստող այլ գործառույթների իրականացում:

Հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետի որակի համակարգող
Մովսիսյան Սոնա
Ինքնակենսագրություն

Գործառույթներ

• Հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետի ուսանողների՝ բուհում կատարվող գործընթացներին տեղեկացվածության և ներգրավվածության ապահովում,
• մասնակցություն կենտրոնի կողմից կազմակերպված քննարկումներին և ֆակուլտետի ուսանողների կարծիքների համակարգված փոխանցում,
• որակի ապահովմանը նպաստող այլ գործառույթների իրականացում:
Մանկավարժության ֆակուլտետի որակի համակարգող
Բարսեղյան Գրիգոր
Ինքնակենսագրություն

Գործառույթներ

• Մանկավարժության ֆակուլտետի ուսանողների՝ բուհում կատարվող գործընթացներին տեղեկացվածության և ներգրավվածության ապահովում,
• մասնակցություն կենտրոնի կողմից կազմակերպված քննարկումներին և ֆակուլտետի ուսանողների կարծիքների համակարգված փոխանցում,
• որակի ապահովմանը նպաստող այլ գործառույթների իրականացում:
Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ամբիոնի որակի համակարգող
Վարդանյան Սոնա
Ինքնակենսագրություն

Գործառույթներ

• Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի՝ բուհում կատարվող գործընթացներին տեղեկացվածության և ներգրավվածության ապահովում,
• մասնակցություն կենտրոնի կողմից կազմակերպված քննարկումներին և ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի կարծիքների համակարգված փոխանցում,
• որակի ապահովմանը նպաստող այլ գործառույթների իրականացում:
Գործարարության և վարչարարության ամբիոնի որակի համակարգող Ջանիբեկյան Աիդա Ինքնակենսագրություն

Գործառույթներ • Գործարարության և վարչարարության ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի՝ բուհում կատարվող գործընթացներին տեղեկացվածության և ներգրավվածության ապահովում, • մասնակցություն կենտրոնի կողմից կազմակերպված քննարկումներին և ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի կարծիքների համակարգված փոխանցում, • որակի ապահովմանը նպաստող այլ գործառույթների իրականացում:
Աշխարհագրության, կենսաբանության և քիմիայի ամբիոնի որակի համակարգող
Մելքոնյան Լուսինե
Ինքնակենսագրություն

Գործառույթներ

• Աշխարհագրության, կենսաբանության և քիմիայի ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի՝ բուհում կատարվող գործընթացներին տեղեկացվածության և ներգրավվածության ապահովում,
• մասնակցություն կենտրոնի կողմից կազմակերպված քննարկումներին և ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի կարծիքների համակարգված փոխանցում,
• որակի ապահովմանը նպաստող այլ գործառույթների իրականացում:
Պատմության և փիլիսոփայության ամբիոնի որակի համակարգող
Պետրոսյան Լուսինե
Ինքնակենսագրություն

Գործառույթներ

• Պատմության և փիլիսոփայության ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի՝ բուհում կատարվող գործընթացներին տեղեկացվածության և ներգրավվածության ապահովում,
• մասնակցություն կենտրոնի կողմից կազմակերպված քննարկումներին և ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի կարծիքների համակարգված փոխանցում,
• որակի ապահովմանը նպաստող այլ գործառույթների իրականացում:
Իրավագիտության և քաղաքագիտության ամբիոնի որակի համակարգող
Կարապետյան Հասմիկ
Ինքնակենսագրություն

Գործառույթներ

• Իրավագիտության և քաղաքագիտության ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի՝ բուհում կատարվող գործընթացներին տեղեկացվածության և ներգրավվածության ապահովում,
• մասնակցություն կենտրոնի կողմից կազմակերպված քննարկումներին և ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի կարծիքների համակարգված փոխանցում,
• որակի ապահովմանը նպաստող այլ գործառույթների իրականացում:
Հոգեբանության, սոցիոլոգիայի և սոցիալական աշխատանքի ամբիոնի որակի համակարգող
Պապիկյան Վարդան
Ինքնակենսագրություն

Գործառույթներ

• Հոգեբանության, սոցիոլոգիայի և սոցիալական աշխատանքի ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի՝ բուհում կատարվող գործընթացներին տեղեկացվածության և ներգրավվածության ապահովում,
• մասնակցություն կենտրոնի կողմից կազմակերպված քննարկումներին և ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի կարծիքների համակարգված փոխանցում,
• որակի ապահովմանը նպաստող այլ գործառույթների իրականացում:
Արվեստի ամբիոնի որակի համակարգող
Հլղաթյան Մարինա
Ինքնակենսագրություն

Գործառույթներ

• Արվեստի ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի՝ բուհում կատարվող գործընթացներին տեղեկացվածության և ներգրավվածության ապահովում,
• մասնակցություն կենտրոնի կողմից կազմակերպված քննարկումներին և ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի կարծիքների համակարգված փոխանցում,
• որակի ապահովմանը նպաստող այլ գործառույթների իրականացում:
Անգլերեն լեզվի և գրականության ամբիոնի որակի համակարգող
Գրիգորյան Մարինե
Ինքնակենսագրություն

Գործառույթներ

• Անգլերեն լեզվի և գրականության ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի՝ բուհում կատարվող գործընթացներին տեղեկացվածության և ներգրավվածության ապահովում,
• մասնակցություն կենտրոնի կողմից կազմակերպված քննարկումներին և ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի կարծիքների համակարգված փոխանցում,
• որակի ապահովմանը նպաստող այլ գործառույթների իրականացում:
Միջմշակութային հաղորդակցության և զբոսաշրջության ամբիոնի որակի համակարգող
Գրիգորյան Հեղինե
Ինքնակենսագրություն

Գործառույթներ

• Միջմշակութային հաղորդակցության և զբոսաշրջության ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի՝ բուհում կատարվող գործընթացներին տեղեկացվածության և ներգրավվածության ապահովում,
• մասնակցություն կենտրոնի կողմից կազմակերպված քննարկումներին և ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի կարծիքների համակարգված փոխանցում,
• որակի ապահովմանը նպաստող այլ գործառույթների իրականացում:
Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի որակի համակարգող
Մելքոնյան Հովիկ
Ինքնակենսագրություն

Գործառույթներ

• Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի՝ բուհում կատարվող գործընթացներին տեղեկացվածության և ներգրավվածության ապահովում,
• մասնակցություն կենտրոնի կողմից կազմակերպված քննարկումներին և ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի կարծիքների համակարգված փոխանցում,
• որակի ապահովմանը նպաստող այլ գործառույթների իրականացում:
Ռուսաց լեզվի և գրականության ամբիոնի որակի համակարգող
Ղանդիլյան Անահիտ
Ինքնակենսագրություն

Գործառույթներ

• Ռուսաց լեզվի և գրականության ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի՝ բուհում կատարվող գործընթացներին տեղեկացվածության և ներգրավվածության ապահովում,
• մասնակցություն կենտրոնի կողմից կազմակերպված քննարկումներին և ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի կարծիքների համակարգված փոխանցում,
• որակի ապահովմանը նպաստող այլ գործառույթների իրականացում:
Ֆիզիկական դաստիարակության տեսության և մեթոդիակայի ամբիոնի որակի համակարգող
Սիմոնյան Ասյա
Ինքնակենսագրություն

Գործառույթներ

• Ֆիզիկական դաստիարակության տեսության և մեթոդիակայի ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի՝ բուհում կատարվող գործընթացներին տեղեկացվածության և ներգրավվածության ապահովում,
• մասնակցություն կենտրոնի կողմից կազմակերպված քննարկումներին և ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի կարծիքների համակարգված փոխանցում,
• որակի ապահովմանը նպաստող այլ գործառույթների իրականացում:
Մանկավարժության ամբիոնի որակի համակարգող
Միքայելյան Լուսինե
Ինքնակենսագրություն

Գործառույթներ

• Մանկավարժության ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի՝ բուհում կատարվող գործընթացներին տեղեկացվածության և ներգրավվածության ապահովում,
• մասնակցություն կենտրոնի կողմից կազմակերպված քննարկումներին և ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի կարծիքների համակարգված փոխանցում,
• որակի ապահովմանը նպաստող այլ գործառույթների իրականացում:

Քոլեջի որակի համակարգող
Խաչատրյան Հերմինե
Ինքնակենսագրություն

Գործառույթներ

• Քոլեջի ուսանողների և դասախոսների՝ բուհում կատարվող գործընթացներին տեղեկացվածության և ներգրավվածության ապահովում,
• մասնակցություն կենտրոնի կողմից կազմակերպված քննարկումներին և քոլեջի ուսանողների ու դասախոսների կարծիքների համակարգված փոխանցում,
• որակի ապահովմանը նպաստող այլ գործառույթների իրականացում: