ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ


Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոնի տնօրեն

Սարգսյան Արմենուհի
Ինքնակենսագրություն

Գործառույթներ

Կենտրոնի բոլոր աշխատանքներին անմիջական մասնակցություն, կազմակերպում, համակարգում և ղեկավարում

Որակի ապահովման պատասխանատու
Հարոյան Քնարիկ
Ինքնակենսագրություն

Գործառույթներ

Որակի ապահովման հետ կապած փաստաթղթերի մշակում, որակի ապահովման քննարկումների մասնակցություն, կազմակերպում և արձանագրում, հետազոտական գործիքների և վերլուծությունների համապատասխանեցում ինքնավերլուծության չափանիշներին, որակի ապահովման գործընթացներին առնչվող տեղեկատվության պատրաստում։ Գրությունների, նամակների, հրամանի նախագծերի, զեկուցագրերի կազմում, հաշվետվությունների պատրաստում։ Ամբիոններում, քոլեջում և այլ ստորաբաժանումներում հետազոտությունների մասնակցություն, հաշվետվությունների և այլ փաստաթղթերի խմբագրում և սրբագրում։ Դասալսումների գործընթացին մասնակցություն։ Որակի ապահովման գործընթացներին աջակցող այլ գործառույթներ։

Գիտական քաղաքականության և հետբուհական կրթության պատասխանատու
Մարգարյան Լիլիթ
Ինքնակենսագրություն

Գործառույթներ

Գիտական քաղաքականության, վերապատրաստումներին և հետբուհական կրթությանն առնչվող գրությունների, նամակների, հրամանի նախագծերի, զեկուցագրերի, հաշվետվությունների և այլ փաստաթղթերի մշակում և կազմում, գործընթացներին մասնակցություն, տեղեկատվության պատրաստում կայքի և սոց․ ցանցերի համար։ Մեթոդական աշխատանքների, հոդվածների, մենագրությունների գրախոսման գործընթացների կազմակերպում։ ՊԴ կազմի, ֆակուլտետի դեկանի, ամբիոնի վարիչի մրցութային կարգով ընտրության մասնակիցների, գիտական կոչումների համար դիմող հավակնորդների գործերի ստուգման, գիտամեթոդական աշխատանքները գիտական խորհրդի երաշխավորմանը ներկայացնելու գործընթացներին մասնակցություն, անհրաժեշտ փաստաթղթերի կազմում: Ներբուհական դրամաշնորհային ծրագրի հետ կապված գործընթացներին մասնակցություն։ Գիտաժողովների կազմապերպման աշխատանքներին մասնակցություն։

Հետազոտությունների իրականացման համակարգող
Պապիկյան Վարդան
Ինքնակենսագրություն

Գործառույթներ

Հետազոտական գործիքների /առցանց/ պատրաստում, տվյալների հավաքագրում, հետազոտությունների իրականացում ուսանողական, պրոֆեսորադասախոսական կազմերի, ինչպես նաև շրջանավարտների շրջանում, ինքնավերլուծության աշխատանքների իրականացում, փաստաթղթերի մշակում և կազմում, հաշվետվությունների կազմում։ Որակի ապահովման գործընթացներին աջակցող այլ գործառույթներ։

Հետազոտությունների իրականացման համակարգող
Ֆարզադյան Հերմինե
Ինքնակենսագրություն

Գործառույթներ

Հետազոտությունների իրականացման տարբեր փուլերում տվյալների հավաքագրում, փաստաթղթերի /այդ թվում՝ ուսումնական պլանների/ հետազոտություն, տարբեր ստորաբաժանումներում գործընթացների և փաստաթղթերի հետազոտություն, դասալսումների գործընթացին մասնակցություն, որակի ապահովման գործընթացներին առնչվող տեղեկատվության տրամադրում և տարածում, աշխատանք շրջանավարտների և ուսանողների հետ։ Որակի ապահովման գործընթացներին աջակցող այլ գործառույթներ։

Հետազոտական վերլուծությունների համակարգող
Գալոյան Մարինե
Ինքնակենսագրություն

Գործառույթներ

Հետազոտությունների նախնական տվյալների և արդյունքների բազմակողմանի վերլուծություն, ամփոփում և ներկայացման պատրաստում, հաշվետությունների և վիճակագրական տվյալների համակարգում, տեղեկատվության տարածում, փաստաթղթերի մշակում և կազմում։ Որակի ապահովման գործընթացներին աջակցող այլ գործառույթներ։

Հետբուհական կրթության համակարգող
Սապսզյան Նելլի
Ինքնակենսագրություն

Գործառույթներ

Հետբուհական կրթության գործընթացների /ուսումնական, քննական, ատեստավորման, տեղեկատվության տարածման և այլն/ համակարգում և կազմակերպում, գրությունների, նամակների, հրամանի նախագծերի, զեկուցագրերի և այլ փաստաթղթերի մշակում ու կազմում։ Հետազոտական, գիտահետազոտական գործընթացների հետ կապված համակարգման աշխատանքներ։

ՊԴ և վարչական կազմերի գիտահետազոտական գործունեության համակարգող
Սահակյան Անի
Ինքնակենսագրություն

Գործառույթներ

Գրությունների և նամակների կազմում, ներբուհական դրամաշնորհային ծրագրի հետ կապված հարցերի կարգավորում, միջազգային և հանրապետական գիտաժողովների /ՊԴ կազմի և ուսանողների/, այլ բուհերի կողմից կազմակերպվող սեմինարների և գիտաժողովների, տպագրվող պարբերականների և ամսագրերի վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում և տեխնիկական աջակցում ուսանողներին և ՊԴ կազմին, պաշտոնական կայքէջում գիտության բաժնի համալրում համապատասխան տեղեկատվությամբ: Վերապատրաստումների գործընթացների կազմակերպում։ Վերապատրաստումների /առցանց և առերես/ վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրում, տարածում, խորհրդատվություն։

ՊԴ և վարչական կազմերի գիտահետազոտական գործունեության համակարգող
Քոսյան Վահան
Ինքնակենսագրություն

Գործառույթներ

ՊԴ կազմի վարկանիշավորման համակարգի բազայի տվյալների հավաքագրում և վերլուծություն։ Գիտական գործունեության և վերապատրաստումների վերաբերյալ հաշվետվությունների պատրաստում, վիճակագրական տվյալների կազմում և ներկայացում:
Վերապատրաստումների /առցանց և առերես/ վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրում, տարածում, խորհրդատվություն։ Որակի ապահովման գործընթացներին աջակցող գործառույթներ։

Համակարգչային օպերատոր-գործավար
Պապիկյան Լիլիթ
Ինքնակենսագրություն

Գործառույթներ

Տվյալների հավաքագրում, փաստաթղթերի կազմում, տեղեկատվության տարածում և համակարգչային օպերատորին ու գործավարին համապատասխան այլ աշխատանքներ։

Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի որակի համակարգող
Իսրայելյան Խաչիկ
Ինքնակենսագրություն

Գործառույթներ

• Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի ուսանողների՝ բուհում կատարվող գործընթացներին տեղեկացվածության և ներգրավվածության ապահովում,
• մասնակցություն կենտրոնի կողմից կազմակերպված քննարկումներին և ֆակուլտետի ուսանողների կարծիքների համակարգված փոխանցում,
• որակի ապահովմանը նպաստող այլ գործառույթների իրականացում:

Սոցիալական գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետի որակի համակարգող
Տոնոյան Աշխեն
Ինքնակենսագրություն

Գործառույթներ

• Սոցիալական գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետի ուսանողների՝ բուհում կատարվող գործընթացներին տեղեկացվածության և ներգրավվածության ապահովում,
• մասնակցություն կենտրոնի կողմից կազմակերպված քննարկումներին և ֆակուլտետի ուսանողների կարծիքների համակարգված փոխանցում,
• որակի ապահովմանը նպաստող այլ գործառույթների իրականացում:

Հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետի որակի համակարգող
Մովսիսյան Սոնա
Ինքնակենսագրություն

Գործառույթներ

• Հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետի ուսանողների՝ բուհում կատարվող գործընթացներին տեղեկացվածության և ներգրավվածության ապահովում,
• մասնակցություն կենտրոնի կողմից կազմակերպված քննարկումներին և ֆակուլտետի ուսանողների կարծիքների համակարգված փոխանցում,
• որակի ապահովմանը նպաստող այլ գործառույթների իրականացում:
Մանկավարժության ֆակուլտետի որակի համակարգող
Բարսեղյան Գրիգոր
Ինքնակենսագրություն

Գործառույթներ

• Մանկավարժության ֆակուլտետի ուսանողների՝ բուհում կատարվող գործընթացներին տեղեկացվածության և ներգրավվածության ապահովում,
• մասնակցություն կենտրոնի կողմից կազմակերպված քննարկումներին և ֆակուլտետի ուսանողների կարծիքների համակարգված փոխանցում,
• որակի ապահովմանը նպաստող այլ գործառույթների իրականացում:
Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ամբիոնի որակի համակարգող
Վարդանյան Սոնա
Ինքնակենսագրություն

Գործառույթներ

• Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի՝ բուհում կատարվող գործընթացներին տեղեկացվածության և ներգրավվածության ապահովում,
• մասնակցություն կենտրոնի կողմից կազմակերպված քննարկումներին և ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի կարծիքների համակարգված փոխանցում,
• որակի ապահովմանը նպաստող այլ գործառույթների իրականացում:
Գործարարության և վարչարարության ամբիոնի որակի համակարգող Ջանիբեկյան Աիդա Ինքնակենսագրություն

Գործառույթներ • Գործարարության և վարչարարության ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի՝ բուհում կատարվող գործընթացներին տեղեկացվածության և ներգրավվածության ապահովում, • մասնակցություն կենտրոնի կողմից կազմակերպված քննարկումներին և ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի կարծիքների համակարգված փոխանցում, • որակի ապահովմանը նպաստող այլ գործառույթների իրականացում:
Աշխարհագրության, կենսաբանության և քիմիայի ամբիոնի որակի համակարգող
Մելքոնյան Լուսինե
Ինքնակենսագրություն

Գործառույթներ

• Աշխարհագրության, կենսաբանության և քիմիայի ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի՝ բուհում կատարվող գործընթացներին տեղեկացվածության և ներգրավվածության ապահովում,
• մասնակցություն կենտրոնի կողմից կազմակերպված քննարկումներին և ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի կարծիքների համակարգված փոխանցում,
• որակի ապահովմանը նպաստող այլ գործառույթների իրականացում:
Պատմության և փիլիսոփայության ամբիոնի որակի համակարգող
Պետրոսյան Լուսինե
Ինքնակենսագրություն

Գործառույթներ

• Պատմության և փիլիսոփայության ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի՝ բուհում կատարվող գործընթացներին տեղեկացվածության և ներգրավվածության ապահովում,
• մասնակցություն կենտրոնի կողմից կազմակերպված քննարկումներին և ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի կարծիքների համակարգված փոխանցում,
• որակի ապահովմանը նպաստող այլ գործառույթների իրականացում:
Իրավագիտության և քաղաքագիտության ամբիոնի որակի համակարգող
Կարապետյան Հասմիկ
Ինքնակենսագրություն

Գործառույթներ

• Իրավագիտության և քաղաքագիտության ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի՝ բուհում կատարվող գործընթացներին տեղեկացվածության և ներգրավվածության ապահովում,
• մասնակցություն կենտրոնի կողմից կազմակերպված քննարկումներին և ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի կարծիքների համակարգված փոխանցում,
• որակի ապահովմանը նպաստող այլ գործառույթների իրականացում:
Հոգեբանության, սոցիոլոգիայի և սոցիալական աշխատանքի ամբիոնի որակի համակարգող
Պապիկյան Վարդան
Ինքնակենսագրություն

Գործառույթներ

• Հոգեբանության, սոցիոլոգիայի և սոցիալական աշխատանքի ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի՝ բուհում կատարվող գործընթացներին տեղեկացվածության և ներգրավվածության ապահովում,
• մասնակցություն կենտրոնի կողմից կազմակերպված քննարկումներին և ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի կարծիքների համակարգված փոխանցում,
• որակի ապահովմանը նպաստող այլ գործառույթների իրականացում:
Արվեստի ամբիոնի որակի համակարգող
Հլղաթյան Մարինա
Ինքնակենսագրություն

Գործառույթներ

• Արվեստի ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի՝ բուհում կատարվող գործընթացներին տեղեկացվածության և ներգրավվածության ապահովում,
• մասնակցություն կենտրոնի կողմից կազմակերպված քննարկումներին և ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի կարծիքների համակարգված փոխանցում,
• որակի ապահովմանը նպաստող այլ գործառույթների իրականացում:
Անգլերեն լեզվի և գրականության ամբիոնի որակի համակարգող
Գրիգորյան Մարինե
Ինքնակենսագրություն

Գործառույթներ

• Անգլերեն լեզվի և գրականության ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի՝ բուհում կատարվող գործընթացներին տեղեկացվածության և ներգրավվածության ապահովում,
• մասնակցություն կենտրոնի կողմից կազմակերպված քննարկումներին և ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի կարծիքների համակարգված փոխանցում,
• որակի ապահովմանը նպաստող այլ գործառույթների իրականացում:
Միջմշակութային հաղորդակցության և զբոսաշրջության ամբիոնի որակի համակարգող
Գրիգորյան Հեղինե
Ինքնակենսագրություն

Գործառույթներ

• Միջմշակութային հաղորդակցության և զբոսաշրջության ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի՝ բուհում կատարվող գործընթացներին տեղեկացվածության և ներգրավվածության ապահովում,
• մասնակցություն կենտրոնի կողմից կազմակերպված քննարկումներին և ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի կարծիքների համակարգված փոխանցում,
• որակի ապահովմանը նպաստող այլ գործառույթների իրականացում:
Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի որակի համակարգող
Մելքոնյան Հովիկ
Ինքնակենսագրություն

Գործառույթներ

• Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի՝ բուհում կատարվող գործընթացներին տեղեկացվածության և ներգրավվածության ապահովում,
• մասնակցություն կենտրոնի կողմից կազմակերպված քննարկումներին և ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի կարծիքների համակարգված փոխանցում,
• որակի ապահովմանը նպաստող այլ գործառույթների իրականացում:
Ռուսաց լեզվի և գրականության ամբիոնի որակի համակարգող
Ղանդիլյան Անահիտ
Ինքնակենսագրություն

Գործառույթներ

• Ռուսաց լեզվի և գրականության ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի՝ բուհում կատարվող գործընթացներին տեղեկացվածության և ներգրավվածության ապահովում,
• մասնակցություն կենտրոնի կողմից կազմակերպված քննարկումներին և ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի կարծիքների համակարգված փոխանցում,
• որակի ապահովմանը նպաստող այլ գործառույթների իրականացում:
Ֆիզիկական դաստիարակության տեսության և մեթոդիակայի ամբիոնի որակի համակարգող
Սիմոնյան Ասյա
Ինքնակենսագրություն

Գործառույթներ

• Ֆիզիկական դաստիարակության տեսության և մեթոդիակայի ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի՝ բուհում կատարվող գործընթացներին տեղեկացվածության և ներգրավվածության ապահովում,
• մասնակցություն կենտրոնի կողմից կազմակերպված քննարկումներին և ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի կարծիքների համակարգված փոխանցում,
• որակի ապահովմանը նպաստող այլ գործառույթների իրականացում:
Մանկավարժության ամբիոնի որակի համակարգող
Միքայելյան Լուսինե
Ինքնակենսագրություն

Գործառույթներ

• Մանկավարժության ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի՝ բուհում կատարվող գործընթացներին տեղեկացվածության և ներգրավվածության ապահովում,
• մասնակցություն կենտրոնի կողմից կազմակերպված քննարկումներին և ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի կարծիքների համակարգված փոխանցում,
• որակի ապահովմանը նպաստող այլ գործառույթների իրականացում:

Քոլեջի որակի համակարգող
Խաչատրյան Հերմինե
Ինքնակենսագրություն

Գործառույթներ

• Քոլեջի ուսանողների և դասախոսների՝ բուհում կատարվող գործընթացներին տեղեկացվածության և ներգրավվածության ապահովում,
• մասնակցություն կենտրոնի կողմից կազմակերպված քննարկումներին և քոլեջի ուսանողների ու դասախոսների կարծիքների համակարգված փոխանցում,
• որակի ապահովմանը նպաստող այլ գործառույթների իրականացում: