ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ


Որակի ապահովման և կառավարման կենտրոնի տնօրեն

Սարգսյան Արմենուհի
Ինքնակենսագրություն

Գործառույթներ

• Կենտրոնի աշխատանքների համակարգում և ղեկավարում,
• որակի ապահովմանը նպաստող գործառույթների իրականացում:

Որակի ապահովման պատասխանատու
Հարոյան Քնարիկ
Ինքնակենսագրություն
Գործառույթներ

Գիտական քաղաքականության և հետբուհական կրթության պատասխանատու
Մարգարյան Լիլիթ
Ինքնակենսագրություն
Գործառույթներ

Հետազոտությունների իրականացման համակարգող
Պապիկյան Վարդան
Ինքնակենսագրություն
Գործառույթներ

Հետազոտությունների իրականացման համակարգող
Ֆարզադյան Հերմինե
Ինքնակենսագրություն
Գործառույթներ

Հետազոտական վերլուծությունների համակարգող
Գալոյան Մարինե
Ինքնակենսագրություն
Գործառույթներ

Հետբուհական կրթության համակարգող
Սապսզյան Նելլի
Ինքնակենսագրություն
Գործառույթներ

ՊԴ և վարչական կազմերի գիտահետազոտական գործունեության համակարգող
Սահակյան Անի
Ինքնակենսագրություն
Գործառույթներ

ՊԴ և վարչական կազմերի գիտահետազոտական գործունեության համակարգող
Քոսյան Վահան
Ինքնակենսագրություն
Գործառույթներ

Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի որակի համակարգող
Իսրայելյան Խաչիկ
Ինքնակենսագրություն

Գործառույթներ

• Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի ուսանողների՝ բուհում կատարվող գործընթացներին տեղեկացվածության և ներգրավվածության ապահովում,
• մասնակցություն կենտրոնի կողմից կազմակերպված քննարկումներին և ֆակուլտետի ուսանողների կարծիքների համակարգված փոխանցում,
• որակի ապահովմանը նպաստող այլ գործառույթների իրականացում:

Սոցիալական գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետի որակի համակարգող
Տոնոյան Աշխեն
Ինքնակենսագրություն

Գործառույթներ

• Սոցիալական գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետի ուսանողների՝ բուհում կատարվող գործընթացներին տեղեկացվածության և ներգրավվածության ապահովում,
• մասնակցություն կենտրոնի կողմից կազմակերպված քննարկումներին և ֆակուլտետի ուսանողների կարծիքների համակարգված փոխանցում,
• որակի ապահովմանը նպաստող այլ գործառույթների իրականացում:

Հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետի որակի համակարգող
Մովսիսյան Սոնա
Ինքնակենսագրություն

Գործառույթներ

• Հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետի ուսանողների՝ բուհում կատարվող գործընթացներին տեղեկացվածության և ներգրավվածության ապահովում,
• մասնակցություն կենտրոնի կողմից կազմակերպված քննարկումներին և ֆակուլտետի ուսանողների կարծիքների համակարգված փոխանցում,
• որակի ապահովմանը նպաստող այլ գործառույթների իրականացում:
Մանկավարժության ֆակուլտետի որակի համակարգող
Բարսեղյան Գրիգոր
Ինքնակենսագրություն

Գործառույթներ

• Մանկավարժության ֆակուլտետի ուսանողների՝ բուհում կատարվող գործընթացներին տեղեկացվածության և ներգրավվածության ապահովում,
• մասնակցություն կենտրոնի կողմից կազմակերպված քննարկումներին և ֆակուլտետի ուսանողների կարծիքների համակարգված փոխանցում,
• որակի ապահովմանը նպաստող այլ գործառույթների իրականացում:
Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ամբիոնի որակի համակարգող
Վարդանյան Սոնա
Ինքնակենսագրություն

Գործառույթներ

• Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի՝ բուհում կատարվող գործընթացներին տեղեկացվածության և ներգրավվածության ապահովում,
• մասնակցություն կենտրոնի կողմից կազմակերպված քննարկումներին և ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի կարծիքների համակարգված փոխանցում,
• որակի ապահովմանը նպաստող այլ գործառույթների իրականացում:
Գործարարության և վարչարարության ամբիոնի որակի համակարգող Ջանիբեկյան Աիդա Ինքնակենսագրություն

Գործառույթներ • Գործարարության և վարչարարության ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի՝ բուհում կատարվող գործընթացներին տեղեկացվածության և ներգրավվածության ապահովում, • մասնակցություն կենտրոնի կողմից կազմակերպված քննարկումներին և ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի կարծիքների համակարգված փոխանցում, • որակի ապահովմանը նպաստող այլ գործառույթների իրականացում:
Աշխարհագրության, կենսաբանության և քիմիայի ամբիոնի որակի համակարգող
Մելքոնյան Լուսինե
Ինքնակենսագրություն

Գործառույթներ

• Աշխարհագրության, կենսաբանության և քիմիայի ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի՝ բուհում կատարվող գործընթացներին տեղեկացվածության և ներգրավվածության ապահովում,
• մասնակցություն կենտրոնի կողմից կազմակերպված քննարկումներին և ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի կարծիքների համակարգված փոխանցում,
• որակի ապահովմանը նպաստող այլ գործառույթների իրականացում:
Պատմության և փիլիսոփայության ամբիոնի որակի համակարգող
Պետրոսյան Լուսինե
Ինքնակենսագրություն

Գործառույթներ

• Պատմության և փիլիսոփայության ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի՝ բուհում կատարվող գործընթացներին տեղեկացվածության և ներգրավվածության ապահովում,
• մասնակցություն կենտրոնի կողմից կազմակերպված քննարկումներին և ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի կարծիքների համակարգված փոխանցում,
• որակի ապահովմանը նպաստող այլ գործառույթների իրականացում:
Իրավագիտության և քաղաքագիտության ամբիոնի որակի համակարգող
Կարապետյան Հասմիկ
Ինքնակենսագրություն

Գործառույթներ

• Իրավագիտության և քաղաքագիտության ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի՝ բուհում կատարվող գործընթացներին տեղեկացվածության և ներգրավվածության ապահովում,
• մասնակցություն կենտրոնի կողմից կազմակերպված քննարկումներին և ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի կարծիքների համակարգված փոխանցում,
• որակի ապահովմանը նպաստող այլ գործառույթների իրականացում:
Հոգեբանության, սոցիոլոգիայի և սոցիալական աշխատանքի ամբիոնի որակի համակարգող
Պապիկյան Վարդան
Ինքնակենսագրություն

Գործառույթներ

• Հոգեբանության, սոցիոլոգիայի և սոցիալական աշխատանքի ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի՝ բուհում կատարվող գործընթացներին տեղեկացվածության և ներգրավվածության ապահովում,
• մասնակցություն կենտրոնի կողմից կազմակերպված քննարկումներին և ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի կարծիքների համակարգված փոխանցում,
• որակի ապահովմանը նպաստող այլ գործառույթների իրականացում:
Արվեստի ամբիոնի որակի համակարգող
Հլղաթյան Մարինա
Ինքնակենսագրություն

Գործառույթներ

• Արվեստի ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի՝ բուհում կատարվող գործընթացներին տեղեկացվածության և ներգրավվածության ապահովում,
• մասնակցություն կենտրոնի կողմից կազմակերպված քննարկումներին և ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի կարծիքների համակարգված փոխանցում,
• որակի ապահովմանը նպաստող այլ գործառույթների իրականացում:
Անգլերեն լեզվի և գրականության ամբիոնի որակի համակարգող
Գրիգորյան Մարինե
Ինքնակենսագրություն

Գործառույթներ

• Անգլերեն լեզվի և գրականության ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի՝ բուհում կատարվող գործընթացներին տեղեկացվածության և ներգրավվածության ապահովում,
• մասնակցություն կենտրոնի կողմից կազմակերպված քննարկումներին և ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի կարծիքների համակարգված փոխանցում,
• որակի ապահովմանը նպաստող այլ գործառույթների իրականացում:
Միջմշակութային հաղորդակցության և զբոսաշրջության ամբիոնի որակի համակարգող
Գրիգորյան Հեղինե
Ինքնակենսագրություն

Գործառույթներ

• Միջմշակութային հաղորդակցության և զբոսաշրջության ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի՝ բուհում կատարվող գործընթացներին տեղեկացվածության և ներգրավվածության ապահովում,
• մասնակցություն կենտրոնի կողմից կազմակերպված քննարկումներին և ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի կարծիքների համակարգված փոխանցում,
• որակի ապահովմանը նպաստող այլ գործառույթների իրականացում:
Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի որակի համակարգող
Մելքոնյան Հովիկ
Ինքնակենսագրություն

Գործառույթներ

• Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի՝ բուհում կատարվող գործընթացներին տեղեկացվածության և ներգրավվածության ապահովում,
• մասնակցություն կենտրոնի կողմից կազմակերպված քննարկումներին և ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի կարծիքների համակարգված փոխանցում,
• որակի ապահովմանը նպաստող այլ գործառույթների իրականացում:
Ռուսաց լեզվի և գրականության ամբիոնի որակի համակարգող
Ղանդիլյան Անահիտ
Ինքնակենսագրություն

Գործառույթներ

• Ռուսաց լեզվի և գրականության ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի՝ բուհում կատարվող գործընթացներին տեղեկացվածության և ներգրավվածության ապահովում,
• մասնակցություն կենտրոնի կողմից կազմակերպված քննարկումներին և ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի կարծիքների համակարգված փոխանցում,
• որակի ապահովմանը նպաստող այլ գործառույթների իրականացում:
Ֆիզիկական դաստիարակության տեսության և մեթոդիակայի ամբիոնի որակի համակարգող
Սիմոնյան Ասյա
Ինքնակենսագրություն

Գործառույթներ

• Ֆիզիկական դաստիարակության տեսության և մեթոդիակայի ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի՝ բուհում կատարվող գործընթացներին տեղեկացվածության և ներգրավվածության ապահովում,
• մասնակցություն կենտրոնի կողմից կազմակերպված քննարկումներին և ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի կարծիքների համակարգված փոխանցում,
• որակի ապահովմանը նպաստող այլ գործառույթների իրականացում:
Մանկավարժության ամբիոնի որակի համակարգող
Միքայելյան Լուսինե
Ինքնակենսագրություն

Գործառույթներ

• Մանկավարժության ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի՝ բուհում կատարվող գործընթացներին տեղեկացվածության և ներգրավվածության ապահովում,
• մասնակցություն կենտրոնի կողմից կազմակերպված քննարկումներին և ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի կարծիքների համակարգված փոխանցում,
• որակի ապահովմանը նպաստող այլ գործառույթների իրականացում:

Քոլեջի որակի համակարգող
Խաչատրյան Հերմինե
Ինքնակենսագրություն

Գործառույթներ

• Քոլեջի ուսանողների և դասախոսների՝ բուհում կատարվող գործընթացներին տեղեկացվածության և ներգրավվածության ապահովում,
• մասնակցություն կենտրոնի կողմից կազմակերպված քննարկումներին և քոլեջի ուսանողների ու դասախոսների կարծիքների համակարգված փոխանցում,
• որակի ապահովմանը նպաստող այլ գործառույթների իրականացում: