ԴԱՍԱՏԱԽՏԱԿ

Առկա բակալավր

2017-2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի դասատախտակ
Մաթեմատիկա I-IV
Ֆիզիկա I-IV
Ինֆորմատիկա III
Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա I-IV
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ I-II
Կառավարում I-IV
Հաշվապահական հաշվառում I
Շուկայագիտություն I
Կենսաբանություն I-IV
Քիմիա III
Դեղագործական քիմիա I-IV
Աշխարհագրություն I-IV
Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ I-IV

 

Հեռակա բակալավր

2017-2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի դասատախտակ
Մաթեմատիկա II-IV
Ֆիզիկա II-IV
Ինֆորմատիկա I-IV
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ I
Կառավարում I-IV
Հաշվապահական հաշվառում I
Կենսաբանություն II-IV
Դեղագործական քիմիա I-IV
Աշխարհագրություն I-IV
Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ I-IV
Տեխնոլոգիա և ձեռնարկչություն III

 

Մագիստրատուրա

2017-2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի դասատախտակ
Մաթեմատիկա I
Կառավարում I
Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա I
Աշխարհագրություն I
Կենսաբանություն I

 


Հաստատված տարբերակները առկա են ֆակուլտետում և ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնում: