Բ պրակ

 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈւԹՅՈւՆ

ՀԱՅ ԲԱՆԱՍԻՐՈւԹՅՈւՆ

 

Հակոբյան Ա. Գ.

Լեռան արքետիպը բանահյուսական գրառումներում .................................................

11

ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ ԲԱՆԱՍԻՐՈւԹՅՈւՆ

 

Հովհաննիսյան Ա. Գ.

Համատեղության կարգի լեզվական առանձնահատկությունների ներկայացումը ժամանակակից և հին ռուսերենում .................................................................................

22

ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԳԻՏՈւԹՅՈւՆՆԵՐ

 

Հովհաննիսյան Ա. Հ.

Իսրայելա-պաղեստինյան հակամարտության վերաբերյալ ԱՄՆ կառավարության դիրքորոշումը Թրամփի նախագահության շրջանում ...............

31

Բոյաջյան Ա. Գ., Մահտեսյան Հ. Շ.

Հարավային Կովկասի վարչատարածքային բաժանումները և բնակչության էթնոկրոնական կազմի շարժընթացը XIX դ. երկրորդ կեսին, XX դ. սկզբին ...........

39

Ավագյան Ի. Է.

Պատվո բլուրը որպես մշակութային պահպանական միավոր և այնտեղ հանգչող հերոսները ............................................................................................................

52

ԱՐՎԵՍՏԱԲԱՆՈւԹՅՈւՆ

 

Մարգարյան Ա. Վ.

Հայկական վիշապագորգի խորհրդաբանությունը .......................................................

64

ՓԻԼԻՍՈՓԱՅԱԿԱՆ ԵՎ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈւԹՅՈւՆՆԵՐ

 

Թադևոսյան Ա. Ե.

Ունենա՞լ, թե՞ լինել սկզբունքը որպես ուսումնական մոտիվացիայի բարձրացման նախադրյալ ................................................................................................

70

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈւԹՅՈւՆ

 

Զադոյան Ա. Մ.

Ընտանեկան խորհրդատվությունը որպես մեթոդական ուղեցույց դասղեկական աշխատանքներում ներառական կրթության պայմաններում ...................................

76

Սնեգիրյովա Լ. Վ., Գրիգորյան Գ. Ռ., Սարգսյան Ա. Հ.

Էլեկտրոնային ուսուցման արդյունավետության ուսումնասիրությունը բժշկական բուհում սովորող առաջին կուրսի ուսանողների համար որպես ադապտացիայի գործիք .....................................................................................................

82

ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱՆԵՐ

 

Դրմեյան Հ. Ռ.

Ֆիզիկայում օգտագործվող մի ցուցադրական փորձի արդյունքների տեսական բացատրության մասին ......................................................................................................

90

Նիկողոսյան Գ. Ս., Մանուկյան Վ. Ֆ.

Մաթեմատիկայի դպրոցական դասընթացում Լագրանժի թեորեմի որոշ կիրառությունների մասին .................................................................................................

98

Օլիվեիրա Լ., Քարդոսո է.

Ակադեմիական ձեռնարկատիրական մտքի խթանում՝ խնդրահենք ուսուցման մեթոդաբանությամբ. իրավիճակային ուսումնասիրություն ......................................

106

Մադենյան Լ. Ա.

Ռուսաց լեզուն որպես օտար լեզվի ուսումնասիրում տեքստային նյութի օգնությամբ. լեզվահոգեբանական մոտեցում ................................................................

116

Նալբանդյան Ն. Ա.

Միջին դպրոցի անգլերենի դասագրքերի վերլուծության հիմնախնդիրը տոների և ավանդույթների տեսանկյունից ..................................................................................

125