Ա պրակ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈւԹՅՈւՆ

ԱՍՏՂԱՖԻԶԻԿԱ

 

Հովհաննիսյան Մ. Ա., Մահտեսյան Ա. Պ., Մխիթարյան Ս. Ա.

Որոշ թյուրըմբռնումներ ժամանակակից աստղաֆիզիկայում ..................................

11

ԵՐԿՐԱՖԻԶԻԿԱ

 

Թամրազյան Ա. Ա.

Կապարի և ցինկի ռենտգենառադիոմետրական նմուշարկումը բնական տեղադրման պայմաններում ...........................................................................................

22

ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈւԹՅՈւՆՆԵՐ

 

Սիմոնյան Ռ. Մ., Ալեքսանյան Ա. Ս., Ֆեսչյան Ս.Մ., Սիմոնյան Գ. Մ.,           Բաբայան Մ. Ա., Օքսուզյան Գ. Ռ., Ալեքսանյան Ս. Ս., Սիմոնյան Մ. Ա.

ՆԱԴPH պարունակող սպիտակուցային բաղադրամաս հավի ձվի դեղնուցից և այդ բաղադրամասով իմունային բջիջների ՆԱԴPH օքսիդազի իզոձևերի ակտիվացման մեխանիզմը in vitro .................................................................................

31

ԳՅՈւՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳԻՏՈւԹՅՈւՆՆԵՐ

 

Եղիազարյան Գ. Մ., Դանիելյան Ռ. Ա.

Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ոռոգման ռեժիմի ճշգրտման հիմնավորումը կլիմայի փոփոխության պայմաններում ............................................

43

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԳԻՏՈւԹՅՈւՆՆԵՐ

 

Հովհաննիսյան Ն. Գ., Սոլոմոնյան Ա. Կ.

Պեկտինային նյութերի կիրառմամաբ հացի տեխնոլոգիայի մշակում ....................

50

Արաքսյանց Ա. Է., Բալայան Է. Բ.

Հայաստանի Հանրապետությունում ընդունվող կաթի վճարման նոր համակարգի փորձարկումը .............................................................................................

56

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԳԻՏՈւԹՅՈւՆՆԵՐ

 

Վարդանյան Ռ. Ռ., Սարգսյան Տ. Ա., Քելյան Ս. Ս.

Տուրիստական տարածքների առաջխաղացումը ԶԼՄ-ների օգնությամբ՝ Վրաստանի և Ռուսաստանի օրինակով ........................................................................

63

Ավետիսյան Գ. Ռ., Հարությունյան Հ. Հ.

Քաղաքային տարածքների լանդշաֆտային դիզայնի խնդիրները Գյումրի քաղաքի օրինակով .............................................................................................................

71

Նահապետյան Ա. Ա.

Կոտայքի մարզի տեխնածին ծանրաբեռնվածության գնահատումը ԱՏՀ տեխնոլոգիաների կիրառմամբ ........................................................................................

79

Սարիբեկյան Ո. Վ., Դայան Ս. Ծ.

ՀՀ ՋրԷԿ-ների ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա ...........................................

86

Դավթյան Պ. Գ., Դավթյան Տ. Պ., Վարդանյան Ա. Հ.

Սյունիքի մարզի կլիմայական կոմֆորտայնության որոշման նպատակով  եղանակի փոփոխականության ինդեքսի վերլուծությունը և գնահատումը ...........

93

Հարությունյան Մ. Ա., Դայան Ս. Ծ.

Ռուբեն Օրբելու ջրահնագիտական ներդրումները  պատմաաշխարհագրական գիտության զարգացման գործում ....................................................................................

98

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈւԹՅՈւՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՈւՄ

 

Առաքելյան Ռ. Վ., Ֆիդանյան Լ. Ա.

ՀՀ բնակչության մահացության և կյանքի միջին տևողության վրա սոցիալ-տնտեսական գործոնների ազդեցության վիճակագրական վերլուծությունը .........

105

Ղազարյան Ա. Յ., Թումանյան Ա. Լ.

Արհեստական բանականության մարտահրավերներն ու խնդիրները  ֆինանսական շուկայում ...................................................................................................

112

Հարությունյան Մ. Մ.

Համավարակի ազդեցությունը բնակչության կյանքի որակի վրա ............................

120

Կուրղինյան Ռ. Հ.,  Ասատրյան Լ. Կ., Կարապետյան Ա. Ա.

Ֆինանսական զարգացվածության գնահատման տեսամեթոդական առանձնահատկությունները ............................................................................................

128

Սուքիասյան Տ. Ա.

Հագուստի իրացման շղթայում մեծ տվյալների հարթակի ստեղծման կազմակերպական հարցեր ..............................................................................................

137

Տերտերյան Ա. Ա.

Կայուն զարգացման նպատակների համատեքստում աղետների ռիսկերի կառավարման որոշ հարցեր ............................................................................................

146

Բաբայան Հ. Գ., Մանուկյան Հ. Հ.

ՀՀ ապահովագրական շուկայի 2020 թվականի կապիտալի շահութաբերության Դյուպոնտի վերլուծություն ...............................................................................................

154