Ա պրակ

 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ ԵՎ ՄԵԽԱՆԻԿԱ

 

Սարգսյան Ս. Հ., Խաչատրյան Մ. Վ.

Շրջանային կորությամբ կաշկանդված պտույտներով միկրոպոլյար ձողի ջերմաառաձգական ստատիկ դեֆորմացիայի մաթեմատիկական մոդելը և վերջավոր տարրերի մեթոդը ............................................................................................

10

Սարգսյան Լ. Ս.

Գրադիենտ առաձգականության տեսությամբ բարակ ձողերի ծռման դեֆորմացիայի ուսումնասիրման վարիացիոն մոտեցումը .......................................

24

ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ-ԳԻՏԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ

 

Մամիկոնյան Բ. Մ., Մամիկոնյան Խ. Բ.

Սինուսոիդային ազդանշանների փուլային շեղման անկյան չափման սխալանքի հետազոտումը .....................................................................................................................

32

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

Ղազարյան Հ. Ս., Դավեյան Ս. Հ., Մեջլումյան Դ. Վ.

Արարատյան հարթավայրի ոռոգելի հողատարածքներում խոնավության փոփոխման գործընթացի ուսումնասիրումը և կարգավորման ուղիները ..............

40

Բեկետովսկի Դ. Ա., Հայրապետյան Ա. Մ., Մամաջանյան Ս. Ա., Թումանյան Կ.Գ.

Հայկական լեռնաշխարհի արևելյան հայաբնակ տարածաշրջանների արդյունաբերական այգեգործության որոշ տնտեսական բնութագրիչները 1806-2018թթ. ..................................................................................................................................

49

Ֆիդանյան Լ. Ա., Գևորգյան Ռ. Վ.

ՀՀ գյուղատնտեսության ոլորտի վիճակագրական վերլուծությունն ինդեքսային մեթոդով ................................................................................................................................

58

ՔԱՐՏԵԶԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Եղիազարյան Գ. Մ., Համբարձումյան Ա. Մ.

Հազվագյուտ բուսատեսակների արդյունավետ կառավարման հիմնախնդիրները լեռնամարգագետնային գոտու օրինակով ..................................

66

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

Մարտիրոսյան Լ. Մ., Սարգսյան Ռ. Ս., Աբրահամյան Վ. Մ., Սարգսյան Հ. Մ.

Շիրակի երկրաբանական հուշարձանների ռեկրեացիոն-զբոսաշրջային գնահատումը (Շարայի լեռան օրինակով) .....................................................................

74

Վալեսյան Ա. Պ.

Հագուստի բժշկաաշխարհագրական առանձնահատկությունները .........................

82

Դավթյան Պ. Գ., Դավթյան Տ. Պ., Վարդանյան Ա. Հ.

Զանգեզուրի տարածաշրջանում եղանակի խստության ցուցանիշով ձմեռային սեզոնի սուր դիսկոմֆորտայնության որոշումը և գնահատումը ..............................

94

Նահապետյան Ա. Ա., Ալեքսանյան Ա. Վ.

Վանանդեցու Համատարած Աշխարհացույցը և դրա պատմական դերը .............

100

ՈՐԱԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

 

Սարգսյան Ա. Հ.

ՇՊՀ-ում ուսանողների վարկանիշավորումը որպես մարդկային ռեսուրսների որակի կառավարման մեխանիզմ ...................................................................................

107

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

 

Սարգսյան Կ. Ս.

Պետական պարտքի կառավարման հիմնախնդիրները հետճգնաժամային փուլում .................................................................................................................................

115

Բուլանիկյան Վ. Ս., Հաջյան Կ. Ա.

ՀՀ ժողովրդագրական հիմնական ցուցանիշների շարժընթացը և Կայուն զարգացման նպատակների համատեքստում կանխատեսվող միտումները .........

123

Ոսկանյան Գ. Վ.

Թվային գյուղատնտեսության զարգացման խոչընդոտները .....................................

133