Բ պրակ

 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

 

Խաչիկյան Գ. Վ.

Հայկազ Հակոբջանյանի կյանքը և ստեղծագործության առանձնահատկությունները ...........................................................................................

13

Հակոբյան Ա. Գ.

Արմեն Գասպարյանի ալեքսանդրապոլյան եռապատումը ........................................

31

ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

 

Հովհաննիսյան Ա. Ս., Պապոյան Մ. Մ.

Անգլերեն և հայերեն աստվածաշնչյան առածները զուգադրական ոճագիտության դիտանկյունից ........................................................................................

41

Հովհաննիսյան Ա. Ա.

Հագուստ և արդուզարդ անվանող բառերը հայերենում և ռուսերենում՝ ըստ Ա. Ղարիբյանի Ռուս-հայերեն բառարան-ի ................................................................

52

ԲԱՆԱՀՅՈՒՍՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ադամյան Ն. Վ.

Հայկական և գերմանական մեկական հեքիաթի զուգադրական վերլուծություն ...

62

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

 

Գասպարյան Ա. Ա., Գազազյան Գ. Ն.

Հայ-քրդական հարաբերությունները հայկական հարցի համատեքստում (XIX դարի վերջ և XX դարի սկիզբ) ...........................................................................................

74

Մովսիսյան Ֆ. Վ.

Զմյուռնիայի Հոմեր թիվ 806 Օթյակի երևելի դեմքերը ..............................................

88

ԻՐԱՎՈՒՆՔ, ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

 

Գալստյան Լ. Հ.

Իրավունքի և արդարության փոխհարաբերակցությունը ...........................................

103

Կարախանյան Ա. Ա.

Աշխատանքային վեճերի քննության և լուծման դատավարական պրակտիկան ..

110

Բարսեղյան Գ. Վ.

Քրեական օրենքի գործողության տարածքային սկզբունքի կիրառման որոշ խնդիրների մասին ..............................................................................................................

118

Բարսեղյան Գ. Վ., Մարկոսյան Մ. Ա., Հովակիմյան Հ. Ն.

Տրանսցենդենտալ ֆենոմենալոգիայի որոշ առանձնահատկությունները ...............

131

Մանվելյան Հ. Օ.

Սոցիալական կոնֆլիկտի փիլիսոփայական իմաստավորումը ................................

140

ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

 

Կնյազյան Հ. Մ.

Նևրոտիկ խանգարումների դրսևորումները մանկական տարիքում և դրանց հաղթահարման հոգեբանական ուղիները .....................................................................

150

Պետրոսյան Ա. Ս.

Դեռահասների վանդալային վարքի դրսևորման հոգեբանական առանձնահատկությունները ............................................................................................

159

Հովհաննիսյան Ժ. Մ.

Սթրեսի առաջացման պատճառները դպրոցում և դրանց կանխարգելման մեխանիզմները ....................................................................................................................

168

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ

 

Մովսիսյան Ն. Գ.

Սովորողների ստեղծագործական մտածողությանն առնչվող մի քանի հարցերի մասին ....................................................................................................................................

179

Զադոյան Ա. Մ.

Կրթության որակը ձևավորող հիմնական գործոնները ...............................................

190

Հակոբյան Գ. Հ., Մանուկյան Ա. Լ.

Էթնոկիրառական արվեստի դերն ընտանեկան դաստիարակության գործընթացում .....................................................................................................................

199

ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ

(ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ԲՆԱԳԻՏԱԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ)

 

Սարգսյան Ա. Հ., Կոստանյան Ն. Կ.

Մնացքների տեսության կիրառությունը տարբեր տիպի ինտեգրալներ հաշվելիս։ Mathematica փաթեթի կիրառումը .................................................................

208

Սրապիոնյան Ջ. Լ., Թադևոսյան Ա. Ա.

Էյլերի մեթոդով որոշ տեքստային խնդիրների լուծումը որպես սովորողների տեսողական մտածողության զարգացման առանձնահատուկ մաթեմատիկական միջոց ..................................................................................................

228

Մանուկյան Վ. Ֆ., Նիկողոսյան Գ. Ս., Ենգոյան Հ. Ա.

Լրիվ մեխանիկական էներգիայի փոփոխության թեորեմի և մոմենտների կանոնի մեկ համատեղ կիրառության մասին ...............................................................

245

Դրմեյան Հ. Ռ., Մանուկյան Վ. Ֆ., Նիկողոսյան Գ. Ս.

Լրիվ մեխանիկական էներգիայի պահպանման օրենքի ստուգման մի լաբորատոր փորձի մասին ................................................................................................

251

ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ

(ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ)

 

Հարոյան Ք. Ռ., Սողոմոնյան Մ. Վ.

Ժողովրդական բանահյուսության կապը գրական երկերի ուսումնասիրության հետ .........................................................................................................................................

261

Ավետիսյան Գ. Հ., Սահակյան Հ. Ա.

Դարձվածքների ոճական արժեքի ուսումնասիրումը Խ. Դաշտենցի Խոդեդան վեպում ...................................................................................................................................

274

Մկրտչյան Ն. Կ.

Երկլեզուների և բազմալեզուների զարգացման առանձնահատկությունները .......

284

Աբաջյան Ս. Հ., Մադենյան Լ. Ա.

Ռուսաց լեզուն որպես օտար լեզու դասավանդելիս համանունությունը յուրացնելու դժվարությունների պատճառներից մեկի մասին ...................................

292

Տեր-Ադամյան Շ. Վ.

Նպատակի պարագա երկրորդական նախադասությունների ուսուցման առանձնահատկությունները գերմաներենում ..............................................................

301

Գրիգորյան Կ. Լ.

Տնային աշխատանքները և նրանց դերը մայրենիի ուսուցման դասընթացում ......

309

Հարությունյան Գ. Ս.

Շրջված ուսուցումը համալսարանում ............................................................................

319

Մանվելյան Ա. Ռ.

Գեղագիտական դաստիարակության հիմնահարցերն արդի դպրոցում .................

328

Գալստյան Գ. Խ.

Միջմշակութային հաղորդակցության կարողությունների ձևավորման խնդիրները ...........................................................................................................................

336

ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱ ԵՎ ՍՊՈՐՏ, ՌԱԶՄԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

Մաթևոսյան Ա. Վ., Աղանյան Գ. Վ.

Ռազմամարզական խաղերի անցկացման մեթոդիկան ավագ դպրոցում ...............

348

Բարսեղյան Գ. Ե.

Կանանց մասնակցության էվոլյուցիան ատլետիկայում .............................................

355