Ա պրակ

 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ ԵՎ ՄԵԽԱՆԻԿԱ

 

Սարգսյան Ս. Հ.

Հնարավոր տեղափոխությունների սկզբունքը առաձգական բարակ թաղանթների մոմենտա-մեմբրանային դինամիկական տեսությունում .................

10

Սարգսյան Լ. Ս.

Առաձգականության գրադիենտական տեսության հարթ խնդրի հիմնական հավասարումները, եզրային պայմանները և վարիացիոն սկզբունքը ուղղանկյուն տիրույթի համար ........................................................................................

20

ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ

 

Զաքարյան Ա. Գ.

Համապարփակ բացատրությունների համակարգը աղյուսակային տվյալների վրա վարժեցված մեքենայական ուսուցման մոդելների համար ...............................

29

ՖԻԶԻԿԱ

 

Բաբայան Ա. Վ.

Համեմատչի ժամանակային պարամետրերի փոփոխության ուսումնասիրությունը ջերմաստիճանից կախված ......................................................

39

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Մարտիրոսյան Լ. Մ., Սարգսյան Ռ. Ս., Աբրահամյան Վ. Մ., Հակոբյան Ա. Ա.

Շիրակի լեռնաշղթայի էկոզբոսաշրջային ռեսուրսները, դրանց գնահատումը և քարտեզագրումը .................................................................................................................

45

Գրիգորյան Վ. Վ.

Լեռնային գյուղական բնակավայրերի և տնտեսության մասնագիտացման փոխպայմանավորվածությունը .......................................................................................

54

Մարտիրոսյան Հ. Հ.

Չօգտագործվող վարելահողերի հայտնաբերման և հաշվառման նպատակով հողերի մոնիթորինգի իրականացումը հեռահար զոնդավորման եղանակով .......

64

Վալեսյան Ա. Ա., Վալեսյան Ա. Պ.

Հայկական խոհանոցային փառատոների աշխարհագրությունն ու դրանց զբոսաշրջային նշանակությունը ......................................................................................

74

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ներսիսյան Ա. Հ.

Հայկական երազը որպես քաղաքակրթական հայեցակարգ: Ձևակերպման աշխարհաքաղաքական, աշխարհամշակութային և աշխարհատնտեսական նախադրյալները .................................................................................................................

82

ՈՐԱԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

 

Սարգսյան Ա. Հ.

ՇՊՀ-ում պրոֆեսորադասախոսական կազմի վարկանիշավորումը որպես մարդկային ռեսուրսների որակի կառավարման մեխանիզմ ....................................

95

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

Սարգսյան Կ. Ս.

Հակաճգնաժամային քաղաքականության առանձնահատկությունները Covid-19-ի հաղթահարման և տնտեսության հետճգնաժամային վերականգնման համատեքստում ..................................................................................................................

105

Սուքիասյան Տ. Ա.

Տարածաշրջանի կլաստերացման պտիմալ տարբերակի ձևավորման հարցերը՝ կախված տնտեսության թվայնացման աստիճանից ...............................

116

Հովնանյան Լ. Ա.

Ներդրումային շուկայի առանձնահատկությունների վերլուծությունը ՀՀ-ում ......

123