Բ պրակ

 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

 

Մարտիրոսյան Կ. Հ.

Մտորումներ Զորայր Խալափյանի Ոսկե միջինը վիպակի շուրջ. ստեղծագործության գեղարվեստական արժեքը ..........................................................

13

Սարգսյան Ա. Մ.

20-րդ դարասկզբի հայ մտավորականը Զապել Եսայանի Սկյուտարի վերջալույսներ վիպակում ................................................................................................

22

Սարոյան Ն. Բ.

Հանգերի առանձնահատկությունները Չարենցի քառյակներում ..............................

29

ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

 

Գարգալոյան Ռ. Թ., Բերբերյան Վ. Տ.

Հայերենի գռեհիկ դարձվածքները, դրանց անգլերեն թարգմանությունները ..........

37

Իսահակյան Հ. Ց., Հովհաննիսյան Լ. Լ.

Հայերեն և անգլերեն բաղադրյալ ածականների կառուցվածքային նմանությունները և տարբերությունները .......................................................................

46

Պողոսյան Ա. Ա.

Գերմանական ծագման անգլերեն տաբու բառերի ստուգաբանական քննություն

53

Խանչալյան Ա. Ա.

Գենդերային տարբերությունները խոսքում ..................................................................

64

ԻՐԱՎՈՒՆՔ

 

Բարսեղյան Գ. Վ.

Կանանց հանցավորության մոտիվացիոն-սպեցիֆիկ խնդիրները ...........................

70

Բարսեղյան Գ. Վ.

Հանցակցի սահմանազանցման որոշ հիմնախնդիրներ. տեսական և կիրառական ասպեկտներ .................................................................................................

80

Հովակիմյան Հ. Ն.

Քննչական գործողություններին անչափահասների մասնակցության առանձնահատկությունները ՀՀ քրեական դատավարությունում .............................

89

Հովակիմյան Հ. Ն.

Անչափահասների վերաբերյալ քրեական գործերով վարույթի կարճման և քրեական հետապնդման դադարեցման առանձնահատկությունները ՀՀ քրեական դատավարությունում .......................................................................................

97

Մարկոսյան Մ. Ա.

Երեխայի միջազգային առևանգման քաղաքացիական մոտեցումների մասին Հաագայի կոնվենցիան։ Համառոտ ակնարկ և ներպետական իմպլեմենտացման իրավական խնդիրներ ........................................................................................................

107

Թադևոսյան Լ. Ա.

Քաղաքացիական անձանց պաշտպանությունը միջազգային մարդասիրական իրավունքում ........................................................................................................................

118

ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

 

Սիմոնյան Հ. Ս.

Միջսերնդային արդարության հղացքը Ջոն Ռոլսի արդարության տեսությունում

129

Աքելյան Դ. Գ.

Փիլիսոփայական իմաստավորման հիմնախնդիրն էքսպերիմենտալ գիտության համատեքստում ..................................................................................................................

140

ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱ

 

Շահինյան Ա. Տ.

Աշխատանքային միգրացիան որպես երիտասարդների հասունացման և կարգավիճակի փոփոխության նախաձեռնություն ......................................................

152

Շահինյան Ա. Տ.

Միգրացիայի դերը երիտասարդների զարգացման գործում (Շիրակի մարզի օրինակով) ............................................................................................................................

164

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ

 

Օհանյան Լ. Ա.

Դպրոցի մանկավարժական անձնակազմի մոտիվացման միջոցները .....................

176

Բաղդասարյան Լ. Ս.

Սոցիալական մանկավարժի դերը կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների ապահարմարման հաղթահարման գործում ..............

185

Էմինյան Գ. Կ., Հովհաննիսյան Ս. Ա.

Ավագ դպրոցականների հայրենասիրական դաստիարակության մի քանի արդյունավետ պայմաններ և առանձնահատկություններ ..........................................

195

ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ

 

Սարգսյան Ա. Հ., Մուրազյան Մ. Ա.

Հիպերբոլական տիպի դիֆերենցիալ հավասարումների լուծումը վերջավոր տարբերությունների մեթոդով՝ ըստ անբացահայտ տարբերական սխեմայի։ Հաշվարկային ծրագիրը Mathematica միջավայրում ....................................................

205

Սարգսյան Ա. Հ., Կոստանյան Ն. Կ.

Դիֆերենցիալ հավասարումների և նրանց համակարգերի լուծման հնարավորությունների կիրառումը Mathematica միջավայրում ................................

217

Դրմեյան Հ. Ռ., Մանուկյան Վ. Ֆ., Նիկողոսյան Գ. Ս.

Մագնիսական ինդուկցիայի վեկտորի մեծության չափման նոր եղանակը որպես ուսուցման արդյունավետության բարձրացման միջոց ...............................................

231

Սարուխանյան Ա. Գ.

Սահմանումների ուսուցման մասին (ուսուցիչների հարցախույզ) ...........................

238

Սուլթանյան Խ. Գ., Դադայան Ն. Ս.

11 և 12-րդ դասարաններում ֆիզիկայի խնդիրների լուծումները տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ .......................................................

253

Մադենյան Լ. Ա.

Ածանցյալ բառի իմաստավորման ուսումնասիրության տեսական հիմքերը բառակազմական հիմքի իմաստի վրա որպես հաղորդակցական մեթոդիկայի բաղադրիչ .............................................................................................................................

260

Գրիգորյան Յու.Գ., Մուրադյան Հ. Վ.

Ավագ դպրոցականների պատրաստվածությունը ինքնուրույն ֆիզկուլտուրային պարապմունքներին ..................................................................................................

273

Մուրադյան Հ. Վ.

Ավագ դպրոցականների կողմից շարժողական ընդունակությունների զարգացածության ինքնագնահատումը ...................................................................

281

Հակոբյան Ա. Լ.

Ոտնաթաթի ձևախախտումների արդյունավետ շտկման ուղիները ........................

289