Ա պրակ

 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ ԵՎ ՄԵԽԱՆԻԿԱ

 

Սարգսյան Ս. Հ.

Մոլեկուլյար և ատոմային համակարգերում մոմենտային փոխազդեցության դերը: Ատոմային գծային շղթայի դիսկրետ և կոնտինուալ մոմենտային մոդելները .............................................................................................................................

8

ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ

 

Սահակյան Ռ. Ռ., Լալայան Ա. Գ.

Տաքսու վարորդներին առաջարկի ձևավորման ինտելեկտուալ համակարգի կառուցում մեծածավալ տվյալների վերլուծության և մեկնաբանման հիման վրա

23

ԿԵՆՍԱՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ

 

Ղարախանյան Կ. Ա.

Հանքային և օրգանական պարարտանյութերի համարժեք չափաքանակների տնտեսական արդյունավետությունը պոմիդորի վեգետացիոն փորձերում ...........

31

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Մարտիրոսյան Լ. Մ., Աբրահամյան Վ. Մ., Սարգսյան Ռ. Ս., Սարգսյան Հ. Մ.

Հյուրանոցային սերվիսը Շիրակի մարզում և նրա զարգացման հեռանկարները

38

Աբրահամյան Վ. Մ., Մարտիրոսյան Լ. Մ., Սարգսյան Ռ. Ս., Սարգսյան Հ. Մ.

Շիրակի մարզի պատմամշակութային հուշարձանները որպես մշակութային զբոսաշրջության կարևոր օբյեկտ ....................................................................................

48

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

Սարգսյան Կ. Ս.

Covid-19-ի տնտեսական ազդեցությունները և դրանց հաղթահարման հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետությունում .................................................

58

Սուքիասյան Տ. Ա.

Տարածաշրջանային արդյունաբերության նորարարական կառավարումը որպես ձեռնարկությունների մրցունակության բարձրացման գործոն ..................

69

Գրիգորյան Տ. Կ.

ՀՀ բյուջետային ծախսերի քաղաքականությունը տարածաշրջանային և միջազգային փորձի համատեքստում .............................................................................

79

Տոնիկյան Ա. Ս.

ՀՀ բանկային համակարգի ֆինանսական կայունության ցուցանիշների վերլուծությունը ...................................................................................................................

91

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ներսիսյան Ա. Հ.

Համաշախարհային ճգնաժամ: Համավարակը պատճա՞ռ, թե՞ հետևանք ...............

101