Բ պրակ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

 

Խաչիկյան Գ. Վ.

Պոետի արքետիպի գրական կերպավորումները Հովհաննես Թումանյանի ստեղծագործություններում................................................................................................

13

ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒ

 

Վարդանյան Ա. Ա.

Իսկական բարդությունների բաղադրիչների խնդրային հարաբերությունը գրաբարում ...................................................................................................................

37

ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

 

Թորոսյան Գ. Ա.

Կարնո բարբառի Շիրակի խոսվածքին հատուկ բարբառային բառերի քննություն .....................................................................................................................

45

Միրզոյան Ա. Ս.

Հասկացական տիպաբանություն և լեզուների տիպաբանական դասակարգում ..

53

ՌՈՒՍ ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

Շտոյան Ա. Բ.

Լուսնի կերպարի գույնային գործառույթը ռուս բանաստեղծների ստեղծագործություններում ..............................................................................................

65

ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՐԴԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

 

Գալստյան Գ. Ա.

Հովհաննես Կոզեռնը և նրա Մեկնութիւն տոմարի աշխատությունը ....................

77

Գասպարյան Ն. Հ.

Հայ ինքնության բաքսթընյան և լոուրենսյան մեկնաբանությունները (լեզվամշակութային մեկնակետ) .....................................................................................

95

ԻՐԱՎՈՒՆՔ

 

Զիլֆիմյան Դ. Հ.

Իրավապահ մարմինների նախկին աշխատակից ազատազրկման դատապարտվածների անձի բնութագիրը և դրա տարրերը .......................................

105

ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

 

Սիմոնյան Հ. Ս.

Ապագա սերունդների հանդեպ պատասխանատվության հիմնախնդիրը միջսերնդային արդարության համատեքստում ...........................................................

116

ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱ

 

Շահինյան Ա. Տ.

Քաղաքակրթությունների երկխոսությունը մշակութային սոցիոլոգիայի համատեքստում ................................................................................................................

127

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

 

Գևորգյան Ա. Ա.

Կազմակերպության խրախուսական փաթեթները որպես աշխատակցի մոտիվացիայի բարձրացման գործոն (ՀՀ ՏՏ աշխատաշուկայի օրինակով) ............

136

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ադամյան Ն. Վ.

Մասնագիտական կրթության դերը դպրոցում ներառական ուսուցման կազմակերպման գործում .................................................................................................

146

ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ

 

Սարգսյան Ա. Հ., Սարգսյան Ն. Հ.

Mathematica փաթեթը որպես ծրագրավորման միջավայր՝ վերջավոր էլեմենտների մեթոդի կիրառման օրինակով ................................................................

156

Կոստանյան Ն. Կ., Մութաֆյան Մ. Ն.

Շղթայական կոտորակների մի քանի հետաքրքիր կիրառություններ ......................

167

Դրմեյան Հ. Ռ., Նազարյան Ն. Ա.

Բազմամակարդակ մոտեցումը լաբորատոր պրակտիկումի իրականացման ժամանակ Օպտիկա բաժնի լաբորատոր աշխատանքների օրինակով ................

180

Մանուկյան Վ. Ֆ., Նիկողոսյան Գ. Ս.

Դիրիխլեի ֆիզիկական սկզբունքի որոշ կիրառությունների մասին .........................

188

Սապսզյան Ն. Գ., Մարգարյան Լ. Մ.

Գծային հավասարումների համակարգերի լուծման ուղիղ և թվային մեթոդներ ...

196

Սարուխանյան Ա. Գ.

8-րդ դասարանի երկրաչափական հասկացությունների սահմանումների ուսուցման մեթոդիկայի մասին ........................................................................................

213

Սարուխանյան Ա. Գ.

Երկրաչափական հասկացությունների սահմանումների ուսուցման մեթոդիկան 9-րդ դասարանում ..............................................................................................................

220

Տեր-Ադամյան Շ. Վ.

Քերականության ուսուցման առանձնահատկությունները գերմաներենի՝ որպես օտար լեզվի բուհական դասընթացում՝ գոյականի հոլովման օրինակով ................

227

Ավետիսյան Գ. Հ.

Մակբայական բազմիմաստ բառերի ուսուցման մեթոդիկա ......................................

235

Բոյաջյան Ա. Գ., Ավետիսյան Գ. Ռ.

Շիրակի արդյունաբերության զարգացման գործընթացները և հիմնախնդիրները (XX դ. վերջ, XXI դ. սկիզբ) ..................................................................................................

242

Նալբանդյան Մ. Է., Ամազարյան Ա. Ն.

Խաղի մեթոդի կիրառումը Ես և շրջակա աշխարհը դասընթացին ........................

255

Ավագյան Ի. Է.

Ստորջրյա հնագիտության դասավանդման անհրաժեշտությունը ՀՀ-ում .........

265

Սահակյան Վ. Ա.

Համագործակցային ուսուցման, համագործակցային մեթոդների, հնարների կիրառման արդյունավետ հմտություների ձևավորումը պատմության դասերին

275