Ա պրակ

 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ ԵՎ ՄԵԽԱՆԻԿԱ

 

Սարգսյան Ս. Հ., Խաչատրյան Մ. Վ.

Շրջանային կորությամբ միկրոպոլյար  (անկախ տեղափոխություններով և պտույտներով) բարակ ձողի ջերմաառաձգականության մոդելը ..............................

10

ՖԻԶԻԿԱ

 

Նիկողոսյան Հ. Ս., Մանուկյան Վ. Ֆ., Հարությունյան Ս. Լ., Մովսիսյան Ա. Հ.

Օպտիկական նուտացիայի պրոցեսների վերադրումը չափային քվանտացման պայմաններում ուժեղ մագնիսական դաշտում ............................................................

25

ԿԵՆՍԱԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ

 

Սարգսյան Ա. Գ., Ջոմարդյան Ծ. Մ., Գրիգորյան Ս. Մ., Ղուկասյան Մ. Ա., Միրզոյան Վ. Կ., Շահինյան  Ա. Ա.

Բազմաբաղադրիչ հեղուկ բյուրեղների լիոտրոպ մեզոմորֆիզմի ուսումնասիրությունը ջերմաստիճանի ազդեցության տակ ......................................

46

ԿԵՆՍԱՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ

 

Հակոբյան Լ. Հ., Ծատուրյան Վ. Վ., Մանվելյան Ա. Մ., Փեփոյան է. Ս.

Կաթնաթթվային պրոբիոտիկային բակտերիաների և մրգերի ու հատապտուղների մզվածքների հակամանրէային հատկությունների ուսումնասիրումը ...............................................................................................................

61

ԵՐԿՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ճարտարյան Է.Ա., Բոյնագրյան Վ. Ռ., Սարգսյան Ռ. Ս.

Դիլիջան քաղաքի երկրաբանա-երկրաձևաբանական հատկանիշները և արտածին ռելիեֆագոյացնող պրոցեսները ...................................................................

69

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Դավթյան Պ. Գ., Դավթյան Տ. Պ., Վարդանյան Ա. Հ.

Հողերի դեգրադացիայի վրա երաշտների, սակավ տեղումների և խորշակների ազդեցության  վերլուծությունը ու գնահատումը (Լոռու մարզի օրինակով) ..........

82

Դավթյան Պ. Գ., Դավթյան Տ. Պ., Մանուկյան Ե. Ս.,  Վարդանյան Ա. Հ.

Զանգեզուրի տարածաշրջանի գետերի երկայնակի կտրվածքի անոմալ փոփոխություների վերլուծությունը նեոտեկտոնական շարժումների, գետային ցանցի հետագա փոփոխությունների նպատակով ......................................................

94

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

Թովմասյան Ա. Ե.

Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսական շուկայի հատվածների փոխազդեցության վերլուծություն ...................................................................................

103

Թարփոշյան Հ. Վ.

Կազմակերպությունների միաձուլումներ. նպատակը և սիներգիայի արդյունքները ......................................................................................................................

113

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ներսիսյան Ա. Հ.

Հայկական աշխարհաքաղաքականության բովանդակությունը՝ Երկրագնդի գեոպոլիտիկ կառուցվածքի «Մերձավոր Արևելք» մեզոտարածաշրջանում տեղի ունեցող փոփոխությունների համատեքստում .............................................................

121