Բ պրակ

 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Սարգսյան Սամվել Հովհաննեսի (նվիրվում է ծննդյան 75-ամյակին) ......................

20

ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Դոլուխանյան Ա. Գ.

Աննի և ժան-Պիեռ Մահեների «Մատեան ողբերգութեան» երկի ֆրանսերեն առաջաբանը որպես նարեկացիագիտության նոր խոսք ............................................

22

Խաչիկյան Գ. Վ.

Որսորդության  և վիշապամարտի արքետիպային մոտիվների դրսևորումները Հովհաննես Թումանյանի ստեղծագործություններում ................................................

32

Հովսեփյան Լ. Վ.

Հինկտարակարնյան «Երգ երգոցը» որպես 10-16-րդ դարերի միջնադարի հայ գրականության աղբյուր ....................................................................................................

49

Մարդյան Գ. Ա.

Հայաստանի Անի մայրաքաղաքի բանաստեղծական պատկերը Ղ. Ալիշանի «Շիրակ» աշխատության մեջ ............................................................................................

60

ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒ

Խաչատրյան Մ. Կ.

Անդեմ միակազմ նախադասությունների գեղարվեստական արժեքը .....................

72

Հայրապետյան Ա. Հ.

Մի քանի դիտարկումներ Հեթում Բ թագավորի ոտանավորի վերաբերյալ ...........

81

Վարդանյան Ա. Ա.

Բայական հիմնաբաղադրիչով իսկական բարդությունների ձևաբանական կաղապարները գրաբարում …….....................................................................................

88

Գրքիկյան Լ. Հ.

Հեղինակային նորաբանությունների ոճական արժեքը Գր. Նարեկացու «Մատյան ողբերգության» պոեմում .................................................................................

95

ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Ավագյան Ա. Ա.

Զարգացումներ հայերենի լեզվաբանական տերմինահամակարգում .....................

104

Քումունց Մ. Ս.

Ձավար/հաճար բառերի հնդեվրոպական աղերսները՝ ըստ բարբառային տվյալների ............................................................................................................................

114

Օհանյան Մ. Մ.

Տերմին-էպոնիմների լեզվաճանաչողական հայեցակերպը բժշկագիտական տեքստերում .........................................................................................................................

124

ՌՈՒՍ ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Մաթևոսյան Է. Ա.

Լ. Տոլստոյի ավանդույթները Վ. Ակսյոնովի «Մոսկովյան սագա» վեպում ...............

133

Վանեսքեհյան Կ. Ա.

Քրոնոտոպը և սիմուլյացիոն ժամանակը Եվգենի Վոդոլազկինի «Կունստկամերան ըստ դեմքերի» պատմվածքում .......................................................

143

Այվազյան Ս. Ս.

Օտարացման ոճը Վ. Սորոկինի «Սառցե եռապատում»-ի մեջ ..................................

152

Մկրտչյան Ն. Գ.

Ինքնակենսագրական մոտիվները Տ. Կապոտեի «Նախաճաշ Թիֆանիի մոտ» վիպակում .............................................................................................................................

160

ԱՆԳԼԻԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Իսահակյան Հ.  Ց.

Միջտեքստայնությունը որպես գեղարվեստական հնար ...........................................

170

ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՐԴԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

Մալոյան Ա. Մ.

Հ. Թումանյանը և Հայաստանի օգնության կոմիտեի գործունեությունը

(1921–1923 թթ.) ....................................................................................................................

177

Պետրոսյան Ս. Գ., Մինասյան Ա. Լ.

Մերուժան  Արծրունու վախճանի և շիկացած «պսակի»  շուրջ .................................

188

Գալստյան Գ. Ա.

Պատկերամարտական շարժման դրսևորումները Հայաստանում ...........................

198

Ժամհարյան Գ. Ա.

Ընտանեկան բռնություններն ընդդեմ կանանց Խորհրդային Հայաստանում ըստ ՀԽՍՀ Ժողովրդական դատարանի նյութերի (1960-ական թվականներ) ..................

209

Մովսիսյան Ֆ. Վ.

Կ. Պոլսի «Հայաստան» թիվ 1185 օթյակը ........................................................................

218

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Հովհաննիսյան Ա. Հ.

Թուրքիայի դիրքորոշումը պաղեստինյան հակամարտության հանդեպ         1990-ական թթ. .....................................................................................................................

232

Հովհաննիսյան Ա. Յու.

ԵԱՏՄ-ի և «Մեկ գոտի, մեկ ճանապարհ» չինական նախաձեռնության միջև համագործակցության զարգացման հեռանկարները ...................................................

244

Կիրակոսյան Մ. Ա.

Ինքնիշխանության սկզբունքի տրանսֆորմացիան. «Վաստակած ինքնիշխանության» մոտեցման կիրառումը հակամարտությունների կարգավորման գործընթացում ........................................................................................

253

Պետրոսյան Մ. Ա.

Ժողովրդավարության խթանման գործընթացը հետկոնֆլիկտային հասարակություններում Հարավային Կովկասի չճանաչված պետությունների օրինակով ..............................................................................................................................

266

Աիրապետովա Ռ. Ա.

Սփյուռքի դերը պետական հանրային դիվանագիտությունում .................................

276

ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Ներսեսյան Ի. Ն.

Մորֆոլոգիական ազատության իրավունքի ճանաչման և Հայաստանի Հանրապետության իրավական համակարգում ամրագրման հիմնախնդիրը ........

285

Կարախանյան Ա. Ա., Ղազարյան Ք. Ս.

Աշխատանքի դիմաց վարձատրության այլ ձևեր .........................................................

293

ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱ

Ջիջյան Ա. Ռ.

Սոցիալական աշխատանք, հասարակական կազմակերպություններ և քաղաքացիական հասարակության կայացումը Հայաստանում ..............................

303

ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Կնյազյան Հ. Մ.

Անձնային անօգնականությամբ կրտսեր դպրոցականների վարքային խնդիրների հաղթահարման եղանակները ....................................................................

315

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ

Դոլուխանյան Ռ. Վ.

Բարսեղ Սարգիսյանի մանկավարժական մի հոդվածի արդիականությունը ........

323

Պապոյան Ա. Ա.

Ընթերցանության տարբեր տեսակների ուսուցման նպատակները և խնդիրները

331

Մարուքյան Լ. Ռ.

Սոցիալական մանկավարժի դերը օժտված երեխաների հետ աշխատանքում: Փորձարարական մաս .......................................................................................................

341

Էմինյան Գ. Կ.

Հայրենասիրական դաստիարակությունը որպես սովորողների մասնագիտական կողմնորոշման և պետության զարգացման հիմք ........................

356

Միքաելյան Լ. Ա.

Ապագա դասվարի հաղորդակցման մշակույթի և միջանձնային կոմպետենցիաների ձևավորումը «Ուսուցչի հաղորդակցման մշակույթը» դասընթացի շրջանակում .................................................................................................

367

Պոնոմարենկո Ի. Ռ., Ասմարյան Ք. Ժ., Խուգեյան Ա. Վ.

Բարոյական դաստիարակությունը որպես սոցիալական զգացմունքների ձևավորման միջոց  ավագ նախադպրոցական տարիքում ..........................................

380

Զադոյան Ա. Մ.

Մանկավարժական խորհրդատվությունը որպես ուսուցչի օգնականի գործառույթների իրականացման գիտամեթոդական ուղեցույց ................................

386

ՀԱՏՈՒԿ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ

Դավթյան Ս. Ռ., Լաչինյան Դ. Կ.

Չտեսնող անձանց կարիքներին թանգարանային նյութի հարմարեցման հիմնական մոտեցումները ................................................................................................

394

Դավթյան Ս. Ռ. 

Տեսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների  տարածական կողմնորոշման կարողությունների ձևավորման անհրաժեշտության տեսագործնական հիմնավորումը ընտանեկան դաստիարակության պայմաններում  ...................................................................................................................

399

Չարչյան Ա. Ռ., Բաջախյան Մ. Պ.

Ինչո՞ւ չի խոսում երեխան. խոսքի զարգացման հապաղումը որպես հիմնախնդիր .......................................................................................................................

408

Չարչյան Ա. Ռ.,  Առաքելյան Ռ. Կ.

Սոցիալական կարողությունների զարգացման կարևորությունը խոսքի զարգացման համատեքստում ..........................................................................................

414

Չարչյան Ա. Ռ., Մովսիսյան Լ. Ա.

Ծնողի դերն ու մասնակցության կարևորությունը լոգոպեդական աշխատանքներում .............................................................................................................

428

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ

Միրզոյան Վ. Խ.

Ակադեմիական անազնվության տեսակները և դրանց կանխման միջոցառումները .................................................................................................................

436

ԱՐՎԵՍՏԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Մաթևոսյան Մ. Ս.

Մատենադարանում պահվող կիլիկյան 4 ձեռագրերի արծաթյա կրկնակազմերը ...............................................................................................................

447

Պողոսյան Գ. Ռ.

Կենաց ծառի պատկերագրությունն ու խորհրդաբանությունը Վանի թագավորության արվեստում ..........................................................................................

455

ՄԱՐՄՆԱԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՊՈՐՏ

Սիմոնյան Ա. Ա.

Գեղարվեստական մարմնամարզության արդի հիմնախնդիրները Հայաստանում .....................................................................................................................

465

Մաթևոսյան Ա. Վ., Գովելյան Ա. Ս., Ներսիսյան Ա. Ա.

Գյումրեցի կին ծանրորդները Եվրոպայի առաջնություններում 2001-2016 թթ. .....

470

 

 

ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ

Մութաֆյան Մ. Ն., Սարգսյան Ս. Հ.

Մոտավոր մեթոդների և կիրառական խնդիրների ուսուցման անհրաժեշտությունը  դպրոցական մաթեմատիկայի դասընթացում ......................

475

Սարգսյան Ս. Հ., Մութաֆյան Մ. Ն.

Հաշվարկային կիրառական խնդիրների և մոտավոր մեթոդների կիրառման հմտությունների ձևավորումը հանրակրթական դպրոցի 5-6-րդ դասարաններում.................................................................................................................

481

Մելքոնյան Գ. Մ., Սարգսյան Ա. Հ.

Էլիպտական տիպի դիֆերենցիալ հավասարումների լուծումը  վերջավոր  տարբերությունների մեթոդով՝ ըստ պարզ իտերացիայի տարբերական սխեմայի։ Հաշվարկային ծրագրերը Mathematica միջավայրում ...............................

490

Նիկողոսյան Գ. Ս., Սերոբյան Ե. Ս., Մկրտչյան Գ. Հ., Խալիֆյան Լ. Ա.

Մաթեմատիկական և ֆիզիկական որոշ խնդիրների էվրիստիկ լուծումների մասին ...................................................................................................................................

506

Հարությունյան Ն. Պ.

Տարածական մարմինների հարթ հատույթների մասին ............................................

513

Մինասյան Ա. Ա.

Աշխարհագրական թելադրությունը իբրև գիտելիքների ամրապնդման և ստուգման ձև .......................................................................................................................

522

Ադամյան Ն. Վ.

Հետազոտական աշխատանք կատարելու հիմնական պահանջներ և դրանց ուսուցման մեթոդիկա.........................................................................................................

530

Մարտիրոսյան Կ. Հ.

Լեռ Կամսարի պիեսների ուսուցումը բուհում ..............................................................

542

Նալբանդյան Ն. Ա.

Հաղորդակցական-լեզվական կոմպետենցիան որպես լեզուների ուսուցման գլխավոր նպատակ .............................................................................................................

555

Հարությունյան Մ. Ա., Միքայելյան Ա. Ա.

Հումորը և զվարճանքը որպես բանավոր խոսքի խթանման միջոց ..........................

564

Խաժակյան Մ. Գ.

Առոգանություն – իմաստ փոխներգործությունը բանավոր խոսքում ......................

575

Մադենյան Լ. Ա.

Տեքստի կետադրական ձևավորման այլընտրությունը նրա լեզվամեթոդական վերլուծության տեսանկյունից ..........................................................................................

588