Ա պրակ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Սարգսյան Սամվել Հովհաննեսի (նվիրվում է ծննդյան 75-ամյակին) ……………..

15

ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ ԵՎ ՄԵԽԱՆԻԿԱ

 

Ժամակոչյան Ք. Ա., Սարգսյան Ս. Հ.

Կլոր բարակ սալերի մոդելը՝ կաշկանդված պտույտներով միրոպոլյար առաձգականության տեսությամբ, և վերջավոր տարրերի մեթոդը ………………..

17

Սարգսյան Ս. Հ., Խաչատրյան Մ. Վ.

Շրջանային կորությամբ միկրոպոլյար առաձգական բարակ ձողի դինամիկայի մաթեմատիկական մոդելի կառուցումը ըստ կաշկանդված պտույտներով տեսության, և վերջավոր տարրերի մեթոդի զարգացումը ..........................................

27

Բելուբեկյան Մ. Վ., Սահակյան Ս. Լ.

Բլոխ-Ֆլոքեի տիպի տատանումներ պարբերական հարթ ալիքատարում .............

41

Աղայան Կ. Լ., Գրիգորյան Ա. Ժ.

Հորիզոնական ճաքով թուլացված առաձգական բաղադրյալ օրթոտրոպ հարթության կոնտակտային խնդիրը .............................................................................

49

Գևորգյան Գ. Զ., Դարբինյան Ա. Զ.

Ռելեյի տիպի ալիքները բարակ շերտ-կիսատարածություն համակարգում ջերմային դաշտի հաշվառումով ......................................................................................

59

Պապյան Ա. Ա.

Սկզբնական ճկվածքի կամ արտաքին էլեկտրկան դաշտի դեպքում 6 mm դասի պյեզոէլեկտրիկ շերտի տատանումները ........................................................................

69

Սահակյան Գ. Հ.

Դիֆերենցիալ հավասարումների երկչափ գծային համակարգի լուծումների կոմպոնենտների էքստրեմումների մի գնահատականի մասին ...............................

75

ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ

 

Ասատրյան Դ. Գ.

Պատկերի մասշտաբավորման ալգորիթմների որակի՝ առանց էտալոնի գնահատումը .......................................................................................................................

81

Մանուկյան Ա. Գ.

Շտերն-Բրոկոյի հաշվարկման համակարգի համակարգչային մոդելավորումը ...

90

Ավետիսյան Վ. Կ., Մաստոյան Կ. Ա.

Տաքսիների պատվերների բաշխման կանխատեսումը մեքենայական ուսուցման հիման վրա ...........................................................................................................................

102

ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

Սիմոնյան Ռ. Մ., Ալեքսանյան Ա. Ս., Սիմոնյան Գ. Մ., Բաբայան Մ. Ա.,

Ալեքսանյան Ս. Ս., Չաիլյան Ս. Գ., Սիմոնյան Մ. Ա.

Նադ PH օքսիդազի իզոձևերի մաքրման մեթոդը հեմոգլոբինի հետքերից  .............

110

Բաբայան Բ. Գ., Միքաելյան Ա. Ռ., Ասատրյան Ն. Լ., Վարդանյան Ա. Ս.

Բնական գինեթթվի վրա հիմնված, կոմպլեքսային, նոր ֆիտոստիմուլատորի ազդեցությունը տարբեր տաքսոնոմիկ խմբերի բույսերի վրա  .................................

116

Վարդանյան Ի. Վ., Հարությունյան Զ. Է., Ալոյան Տ. Բ.,

Վահրամյանս Խոսրավիզադ Բ. Վ.

Կալուսագենեզի և մորֆոգենեզի առանձնահատկությունները SOLANACEAE ընտանիքի որոշ բանջարային բույսերի IN VITRO հյուսվածքային կուլտուրայում .....................................................................................................................

126

Սահակյան Ա. Ջ., Մելյան Գ. Հ., Բարսեղյան Ա. Հ., Վարդանյան Ա. Ս.

Էկոլոգիական տարբեր պայմաններում տեղական մերիսթեմային կարտոֆիլի տնկանյութի օգտագործման  տնտեսական արդյունավետությունը .........................

133

Բաբայան Բ. Գ., Սարգսյան Ա. Ս., Բաղդասարյան Ս. Ա., Մելքումյան Մ. Ա.

Բնական հողային STENOTROPHOMONAS և PSEUDOMONAS ներկացուցիչների բազմակայունությունը .......................................................................................................

141

ԵՐԿՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍԵՅՍՄԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ղազարյան Կ. Ս., Սարգսյան Ռ. Ս.

Հյուսիսային Հայաստանի ձևակառուցվածքային բլոկների սեյսմիկ ակտիվության տարածական առանձնահատկությունները՝ կապված տեկտոնական ակտիվության հետ ..................................................................................

149

Հովսեփյան Ն. Վ.

Գրունտների տատանումների գերակշռող պարբերությունների համեմատական վերլուծություն՝ ըստ միկրոսեյսմերի և 1988թ. Սպիտակի երկրաշարժի հետցնցումների գրանցումների .......................................................................................

164

Մկրտչյան Մ. Ա., Սահակյան Բ. Վ.

Վանա լճի շրջակայքի կործանարար երկրաշարժերի հետցնցումային պրոցեսների ակտիվության մոդելավորում ..................................................................

173

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

Ղազարյան  Հ. Ս.

Սարսանգի ջրամբարի կարևորությունը Արցախի ջրային ռեսուրսների կառավարման ոլորտում ...................................................................................................

184

Բոյաջյան Ա. Գ. 

Ալեքսանդրապոլի գավառի վարչատարածքային բաժանումը և տարաբնակեցումը (XIX դ.-XX դ. առաջին քառորդ) .....................................................

196

Ներսիսյան Ա. Հ.

ՀՀ-ը սպառնացող ժողովրդագրական աղետ:

Մարտահրավերներ, հեռանկարներ ...............................................................................

204

Վալեսյան Ա. Պ.

Ազգային խոհանոցը որպես բժշկական աշխարհագրության ուսումնասիրման առարկա ...............................................................................................................................

216

Աջամօղլյան Ա. Ա.

Երկրատեղեկատվական համակարգերի կիրառման առանձնահատկությունները և դիդակտիկական սկզբունքներն աշխարհագրության ուսուցման գործընթացում ...........................................................

227

Մաթոսյան Մ. Ռ., Աբովյան Շ. Ե.

Տավուշի մարզի տարաբնակեցման համակարգի վերլուծությունը ..........................

238

Դայան Ս. Ծ., Թաթոյան Ն. Ա.

Թրաֆիքինգի սոցիալ-աշխարհագրական ասպեկտները Հայաստանի Հանրապետությունում .......................................................................................................

247

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

Վարդանյան Գ. Վ., Քեշիշյան Գ. Հ.

Տնտեսական կայուն զարգացման գնահատման ցուցանիշը (SEDA) որպես բնակչության բարեկեցության չափման նոր եղանակ (ՀՀ տվյալներով) ..................

256

Հայրապետյան Ա. Մ.

Միջազգային ինտեգրացիոն կառույցների հետ Հայաստանի տնտեսական համագործացության հիմնախնդիրներն ու հեռանկարները .....................................

264

Մովսիսյան Ա. Մ.

ՀՀ բնակչության բնական շարժի հիմնական ցուցանիշների վիճակագրական վերլուծությունը ...................................................................................................................

276

Կարապետյան Ծ. Ջ., Մուրադյան Ա. Հ.

ՀՀ Շիրակի մարզի սոցիալական զարգացումները ......................................................

285

Սահակյան Ք. Ս.

Իջևանի տարածաշրջանի բնակչության զբաղվածության ներկայիս վիճակի վերլուծություն .....................................................................................................................

293

Սալնազարյան Գ. Մ., Հարությունյան Մ. Մ.

Կյանքի որակի գնահատման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում ..........................

306

Կուրղինյան Ռ. Հ.

Դրամավարկային քաղաքականության ռազմավարության ընտրության հարցերի շուրջ .....................................................................................................................

316

Կուրղինյան Ռ. Հ., Պետրոսյան Թ. Ա.

Սպառողների բավարարվածության գնահատումը կազմակերպության  մրցունակության բարձրացման համատեքստում Արարատբանկի Գյումրի  մասնաճյուղի օրինակով ...................................................................................................

325

Մալխասյան Կ. Ա.

Ռեսուրսների սահմանափակության հիմնախնդիրը անհատի և հասարակության կենսապարբերաշրջանների նույնանմանության վարկածի տեսանկյունից .....................................................................................................................

335

Հարությունյան Գ. Ա.

Փոքր և միջին  ձեռնարկությունների արտահանման խթանման ուղիները. համաշխարհային փորձը և Հայաստանի հնարավորությունները ............................

342

Ոսկանյան Ա. Ե., Մնացականյան Կ. Պ., Ղազարյան Մ. Վ.

ՀՀ-ում գյուղատնտեսական ուղղվածությամբ կոոպերատիվներում խնդիրները և լուծման ուղիները ............................................................................................................

349

Ոսկանյան Ա. Ե., Կուպելյանց Ն. Ա.

Բուսաբուծական արտադրանքի սառնարանային պահպանությունը մեծածախ բաշխման կենտրոնների ձևավորման պայմաններում Արարատի մարզի օրինակով .............................................................................................................................

358

Պապինյան Մ.  Գ., Մաթևոսյան Ա. Ա., Եսոյան Ա. Մ.

Ավտոմոբիլի վառելանյութի շահագործական ծախսի որոշման մեթոդիկա ..........

371

ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ամազարյան Ա. Ն.

Բնակավայրի նախապատրաստումը մեծածավալ զբոսաշրջությանը ....................

377

Ամազարյան Ա. Ն.

Զբոսաշրջային երկրագրության  գործնական աշխատանքների դերը տարածքի զբոսաշրջային ամբողջական դեմքի ներկայացման գործում ....................................

382