Բ պրակ

 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ                    

ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Խաչիկյան Գ. Վ.

Մշակութային-գրական արքետիպերը  Հովհաննես Թումանյանի ստեղծագործություններում ……………………………………………………………..

7

ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ

Մուրազյան Մ. Ա., Սարգսյան Ա. Հ.

Հիպերբոլական տիպի դիֆերենցիալ հավասարումների հանգեցվող խնդիրների լուծումը վերջավոր տարբերությունների մեթոդով՝ ըստ բացահայտ տարբերական սխեմայի։ Հաշվարկային ծրագրերը Mathematica միջավայրում …

24

Դրմեյան Հ. Ռ., Նազարյան Ն. Ա.

Պլազմայի էլեկտրոնային տատանումների ուսումնասիրումն ավագ դպրոցում որպես աշակերտների՝ «Ֆիզիկա» առարկայի նկատմամբ հետաքրքրությունների մեծացման միջոց …………………………..…………………

40

Նիկողոսյան Գ. Ս., Մանուկյան Վ. Ֆ.

Որոշ անհավասարությունների կիրառությունների մասին ………………………..

52

Պետոյան Կ. Խ.

Համագործակցային մեթոդների կիրառման հմտությունների ձևավորումը աշխարհագրության դասերին …………………………………………………………..

58

Խաչատուրյան Ռ. Ս.

Աշակերտների քննադատական մտածողության զարգացումը պատմության դասավանդման ընթացքում …………………………………………………………….

67

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ

Գևորգյան Գ. Ռ.

Գրադարանների դերը կրթական բարեփոխումների համատեքստում …………...

75

Զադոյան Ա. Մ.

Ինտեգրված ուսուցումը որպես կրթության որակի բարձրացման գործոն ……….

83

Աղաբաբյան Մ. Ռ., Մարտիրոսյան Գ. Կ.

Մանկավարժական հաղորդակցման ժամանակակից միջոցներն ու պայմանները հանրակրթության ոլորտում …………………………………………...

91

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

Խաչատրյան Թ. Ա., Ածիկյան Գ. Ժ.

Շիրակի պետական համալսարանի ակադեմիական խորհրդատվությունների ստեղծարար-նորարարական ձևերի բնութագիրը …………………………………...

105

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ  ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Հովհաննիսյան Ա. Հ.

Մերձավորարևելյան հակամարտության կարգավորման փորձերը 1970-ական թթ. 2-րդ կեսին …………………………………………………………………………….

113